FAŁSZ

Bosak: uznawanie kamieni milowych odbywa się "na gębę". Nie, jest określona procedura

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24
Spory o KPO i wypełnienie kamieni milowych
Spory o KPO i wypełnienie kamieni milowychTVN24
wideo 2/4
TVN24Spory o KPO i wypełnienie kamieni milowych

Według posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka uznawanie kamieni milowych niezbędnych do wypłaty środków unijnych odbywa się "na gębę", a Polska nie zna regulaminu ich weryfikacji. Procedury są jednak opisane w dokumentach unijnych, co pokazujemy m.in. na przykładzie kraju, który dostał już środki z Funduszu Odbudowy.

W programie "6. dzień tygodnia w Radiu Zet" w sobotę 17 grudnia politycy dyskutowali m.in. o projekcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym złożonym wcześniej przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Według autorów projektu proponowane przepisy miały wypełnić kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską i niezbędny do wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy. Prowadzący program Andrzej Stankiewicz zacytował wypowiedź ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który zapewnił, że jego zarówno jego resort, jaki i partia Solidarna Polska nie zaakceptują projektu pisanego "w uzgodnieniu z Brukselą". Następnie prowadzący zapytał posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka: "Pan też uważa, że był dyktat Brukseli, przed którym nie uchylił się minister Ziobro?".

Bosak odpowiedział: "Bruksela nie ma jednej polityki, ponieważ tam nie panują pisemne, zrozumiałe dla wszystkich reguły gry. Tę całą sytuację ocenia grupa komisarzy, która jest w zasadzie ciałem nieformalnym.

FAŁSZ

To, czy my będziemy mieli zaliczone te kamienie milowe, czy nie, to jest kwestia, w której my nie znamy jakiegoś regulaminu, kto to właściwie nam uznaje. To wszystko odbywa się na gębę i to jest zupełnie niepoważne, i sprzeczne z zasadami praworządności, która byłaby tak rozumiana, że na podstawie przepisów prawa znanych obywatelom zapadają decyzje władz publicznych skutkujące dla obywateli. Tutaj takiej sytuacji nie ma.

Sprawdzamy więc, jakie procedury obowiązują przy weryfikacji i uznawaniu kamieni milowych niezbędnych do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy.

Czym są kamienie milowe?

W Krajowym Planie Odbudowy Polska zapisała 49 reform i 53 inwestycje. Od ich realizacji uzależnione są wypłaty środków unijnych z tzw. Funduszu Odbudowy UE, który ma wspierać gospodarki krajów członkowskich w wychodzeniu z gospodarczych skutków pandemii. Wskaźnikami postępów w realizacji konkretnych reform i inwestycji są tzw. kamienie milowe. Jako że na poszczególne reformy i inwestycje składa się po kilka kamieni milowych, łącznie jest ich więcej: w przypadku Polski 283. Dokładnie opisano je w załączniku do decyzji Rady Unii Europejskiej z 17 czerwca zatwierdzającej polski KPO.

Czytaj więcej: Co to są te kamienie milowe, "którymi UE chce szantażować Polskę"? Wyjaśniamy

Szczegóły dotyczące wypłat i realizacji konkretnych kamieni milowych doprecyzowano natomiast w tzw. porozumieniach operacyjnych podpisanych w grudniu między Polską a Komisją Europejską. Przewidziane dla Polski wypłaty pieniędzy podzielono w nich na dziewięć transz. Kolejne wnioski o wypłatę można składać co pół roku. W dokumentach unijnych jasno określono także, które reformy i inwestycje, a tym samym które kamienie milowe, należy zrealizować w danym terminie, żeby móc wnioskować o konkretną transzę pieniędzy.

Kwoty kolejnych transz środków dla Polski wraz z możliwymi terminami ich uruchomieniaPorozumienia operacyjne między Polską a Komisją Europejską

Najlepiej pokazać to na przykładzie: aby otrzymać pierwszą część unijnych pieniędzy - 2,85 mld euro - Polska do końca czwartego kwartału 2022, czyli do końca roku, musi zrealizować 28 kamieni milowych. Wśród nich znajdują się m.in. te najgłośniejsze, dotyczące sądownictwa: "wejście w życie reformy wzmacniającej niezależność i bezstronność sądów" i "reforma mająca na celu naprawienie sytuacji sędziów dotkniętych orzeczeniami Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych i immunitetów sędziowskich". Poza nimi jednak wypłata jest też uzależniona np. od "wejścia w życie nowej ustawy w celu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych" czy "aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza".

Na przykładzie tego ostatniego można też pokazać, czym różnią się kamienie milowe od reform. Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest częścią reformy "Czyste powietrze i efektywność energetyczna". Aby w pełni ją zrealizować, trzeba wypełnić łącznie pięć kamieni milowych: poza aktualizacją programu jeszcze m.in. "wejście w życie rozporządzenia określającego standardy jakości paliw stałych z biomasy" czy "wejście w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych". Nie wszystkie jednak są konieczne do złożenia pierwszego wniosku o płatność.

Kamienie milowe związane z sądownictwem niezbędne do wypłaty pierwszej transzy unijnych środkówZałącznik do decyzji Rady UE z 17 czerwca 2022

Czy przy wskaźnikach wykonania reform, jakimi są kamienie milowe, ustalono jeszcze wskaźniki wykonania ich samych czy nie wiemy, "kto to właściwie nam uznaje" i "wszystko odbywa się na gębę", jak mówił Krzysztof Bosak? Ustalono. Takie wskaźniki nazywa się mechanizmami weryfikacji, a procedura ich zatwierdzania również została jasno określona w dokumentach.

Czym są mechanizmy weryfikacyjne kamieni milowych?

Taki mechanizm weryfikacji otrzymał każdy kamień milowy. Trzymając się przykładu reformy "Czyste powietrze i efektywność energetyczna", w porozumieniach operacyjnych określono, że dowodem wykonania kamienia milowego "Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza" będzie "dokument podsumowujący, uzasadniający należycie, w jaki sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy składowe) został zrealizowany w zadowalający sposób. Dokument ten musi zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: kopię zaktualizowanego Programu przyjętego przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz link do strony internetowej, na której dostępny jest Program". Natomiast "wejście w życie rozporządzenia określającego standardy jakości paliw stałych z biomasy" należy udowodnić "kopią publikacji w Dzienniku Urzędowym, wraz z dokumentem należycie uzasadniającym, w jaki sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy składowe) został zrealizowany w sposób zadowalający".

Mechanizm weryfikacji dla kamienia milowego o jakościach paliw stałych z biomasyPorozumienia operacyjne między Polską a Komisją Europejską

Jak wygląda procedura weryfikacji wykonania kamieni milowych?

Zgodnie z porozumieniami operacyjnymi w Polsce na poziomie krajowym to Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest odpowiedzialne "za monitorowanie realizacji planu, weryfikację realizacji kamieni milowych, raportowanie do Komisji Europejskiej, ustalanie procedur realizacji audytu oraz sporządzanie i składanie wniosków o płatność do Komisji Europejskiej". Oznacza to, że każde ministerstwo realizuje swoje kamienie milowe (np. dla reformy "Czyste powietrze i efektywność energetyczna" to Ministerstwo Klimatu i Środowiska), a następnie przekazuje rezultaty do ministerstwa funduszy, które musi zweryfikować ich wykonanie i wysłać wniosek o płatność do Komisji Europejskiej.

Jako że polski rząd wciąż nie złożył wniosku o płatność, dokładną procedurę można pokazać chociażby na przykładzie Portugalii, która złożyła już dwa takie wnioski: pierwszy w styczniu 2022, a drugi we wrześniu 2022. Składając każdy z nich, portugalski rząd załączył listę wymaganych kamieni milowych wraz z potwierdzeniem ich wykonania, czyli tzw. mechanizmem weryfikacji.

Na przykład jednym z kamieni milowych było "podpisanie umowy na budowę szybkiej linii autobusowej pomiędzy Praça do Império i Praça de Mouzinho de Albuquerque w Porto". Autorzy wniosku o płatność na potwierdzenie wykonania tego zobowiązania załączyli więc dokument podsumowujący realizację wraz z umową między zarządzającą systemem transportu publicznego w Porto firmą Metro do Porto a wykonawcą prac, uchwałą zarządu Metro do Porto o zamówieniu publicznym i ogłoszeniem o przetargu wraz z linkami. Jako dodatek Komisji przedstawiono także badanie zapotrzebowania pasażerów związane z projektem, analizę kosztów, opinię techniczną i mapę z zaznaczeniem dokładnych lokalizacji przystanków.

Liczba kamieni milowych oraz reform i inwestycji zapisanych w planach odbudowyKomisja Europejska

Wniosek o płatność wraz z tak udokumentowanymi 38 kamieniami milowymi Portugalia złożyła w Komisji Europejskiej 25 stycznia 2022 roku. Komisja miała następnie dwa miesiące na wstępną ocenę. W tym przypadku wszystkie 38 kamieni milowych zostało zweryfikowanych jako "zadowalająco spełnione". To jednak nie koniec procedury. Komisja przekazuje swoją wstępną ocenę do Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), prosząc ją o opinię. Opinia ECOFIN, która ma zostać wydana w ciągu maksymalnie czterech tygodni, powinna zostać uwzględniona w ostatecznej ocenie Komisji.

Pozytywna opinia ECOFIN wciąż nie oznacza jednak wypłaty środków dla państwa członkowskiego. Decyzja musi jeszcze przejść procedurę komitetową. Komisja Europejska stosuje ją, kiedy w akcie prawnym przyznano jej uprawnienia wykonawcze. Procedura komitetowa wymaga, aby komitet składający się z przedstawicieli wszystkich krajów UE wydał formalną opinię (zazwyczaj w drodze głosowania) w sprawie środków proponowanych przez Komisję. Akty przyjmuje się większością kwalifikowaną (55 proc. państw członkowskich reprezentujących co najmniej 65 proc. ludności UE). Dopiero po pozytywnej decyzji komitetu złożonego z przedstawicieli wszystkich 27 państw członkowskich UE, Komisja Europejska może wypłacić środki w ramach Funduszu Odbudowy. W przywołanym przypadku Portugalii wniosek został złożony 25 stycznia 2022, Komisja wydała wstępną ocenę po dwóch miesiącach - 25 marca 2022, a ostateczna decyzja o wypłacie środków została ogłoszona 9 maja 2022.

Niewykonanie kamieni grozi wstrzymaniem środków

Co natomiast dzieje się, gdy nie wszystkie kamienie milowe zostaną uznane za "zadowalająco spełnione"? Jak wyjaśnia na swoich stronach Komisja Europejska, "w wyjątkowych okolicznościach, gdy jedno lub więcej państw członkowskich uzna, że istnieją poważne odstępstwa od zadowalającej realizacji odpowiednich kamieni milowych innego państwa członkowskiego, mogą one zwrócić się do przewodniczącego Rady Europejskiej o przekazanie sprawy na następne posiedzenie Rady Europejskiej". Ostatecznie, "jeżeli państwo członkowskie nie zrealizowało w zadowalający sposób kamieni milowych, Komisja nie wypłaci całości lub części wkładu finansowego temu państwu".

Może więc zdarzyć się tak, że Polska złoży wniosek o płatność wraz z dowodami realizacji kamieni milowych, które ministerstwo funduszy uznało za wystarczające, ale przez negatywną opinię Komisji Europejskiej, Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych lub przedstawicieli państw członkowskich co do realizacji kamieni np. dotyczących sądownictwa, środki zostaną zmniejszone lub wstrzymane.

Przedstawiona procedura składania wniosku o płatność wraz z mechanizmem weryfikacji realizacji kamieni milowych zaprzecza więc słowom Krzysztofa Bosaka, że "my nie znamy jakiegoś regulaminu, kto to (kamienie milowe - red.) właściwie nam uznaje" i "to wszystko odbywa się na gębę". Wszystkie zasady zostały nie tylko jasno określone w dokumentach unijnych i porozumieniach między Polską a Komisją Europejską, ale są ogólnodostępne i zebrane na jednej stronie poświęconej polskiemu KPO.

Autor:Michał Istel

Źródło: Konkret24

Pozostałe wiadomości

Trzy miliony, pięć milionów złotych czy jednak więcej? Kancelaria premiera nie ujawnia, ile z publicznych środków zapłacono za "profrekwencyjną akcję informacyjną" związaną z referendum zorganizowanym przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Z szacunkowych danych wynika, że koszty promocji mogły wynieść sporo ponad pięć milionów.

Referendum nie wypaliło, publiczne pieniądze wydano

Referendum nie wypaliło, publiczne pieniądze wydano

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

"Nowotwory, których dotąd medycyna nie widziała" - taki fałszywy przekaz o "turbo raku" wywołanym rzekomo przez szczepionki na COVID-19 przebił się do mediów. Wyjaśniamy, skąd pochodzi i dlaczego jest nieprawdziwy.

"Turbo rak" po szczepieniach na COVID-19? Skąd się wziął ten fake news

"Turbo rak" po szczepieniach na COVID-19? Skąd się wziął ten fake news

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Tysiące wyświetleń w mediach społecznościowych ma nagranie, które według internautów pokazuje moment zniszczenia budynku parlamentu w Gazie. Jednak choć do tej eksplozji doszło na tamtym terenie, przekaz rozsyłany z filmem jest fake newsem.

"Wysadzili budynek parlamentu w Gazie"? Nie, to inne miejsce

"Wysadzili budynek parlamentu w Gazie"? Nie, to inne miejsce

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Obywatelski projekt ustawy "Tak dla in vitro" budzi duże dyskusje. Poseł PiS Henryk Kowalczyk przekonuje, że naprotechnologia jest skuteczniejszą metodą niż in vitro. Eksperci pytani przez Konkret24 wyjaśniają: tych dwóch metod nie można porównywać. - Za wypowiedzą pana posła stoi niewiedza - stwierdza profesor Rafał Kurzawa.

Kowalczyk: naprotechnologia skuteczniejsza niż in vitro. "Za wypowiedzą posła stoi niewiedza"

Kowalczyk: naprotechnologia skuteczniejsza niż in vitro. "Za wypowiedzą posła stoi niewiedza"

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta RP w dyskusji o przyszłych komisjach śledczych przekonywała, że politycy Trzeciej Drogi szli do wyborów pod hasłem "Zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu" i nie planowali rozliczać rządu poprzedników. To nieprawda.

Zapowiadali: "zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu"? Nie, obiecali rozliczenia

Zapowiadali: "zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu"? Nie, obiecali rozliczenia

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W pierwszym wystąpieniu w Sejmie nowej kadencji prezydent Andrzej Duda podkreślał swoje konstytucyjne uprawnienia i przestrzegał, że "porządek konstytucyjny musi zostać zachowany". Te słowa zaprzeczają decyzjom, które wcześniej sam podejmował, a które według ekspertów prawa naruszały Konstytucję RP. Przypominamy.

Andrzej Duda: "nie zgodzę się na obchodzenie prawa". Przypominamy, co sam robił

Andrzej Duda: "nie zgodzę się na obchodzenie prawa". Przypominamy, co sam robił

Źródło:
Konkret24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości powtarzają, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia blokuje rozpatrywanie projektów uchwał i ustaw, mimo że obiecał zlikwidować tak zwaną sejmową zamrażarkę. Mówią nieprawdę, używając tego potocznego określenia pewnego etapu procesu legislacyjnego niezgodnie z tym, co ono oznacza. Wyjaśniamy.

Morawiecki i Jabłoński mówią o "zamrażarce Hołowni". Dlaczego nie mają racji?

Morawiecki i Jabłoński mówią o "zamrażarce Hołowni". Dlaczego nie mają racji?

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Cztery razy więcej protestów wyborczych niż w 2019 roku wpłynęło do Sądu Najwyższego w związku z wyborami parlamentarnymi. To najwięcej w ciągu ostatnich 30 lat. Protestów w sprawie referendum wpłynęło ponad dwa tysiące. O ważności referendum Sąd Najwyższy zdecyduje już 7 grudnia. 

Rekordowa liczba protestów w sprawie wyborów i referendum. Dane Sądu Najwyższego

Rekordowa liczba protestów w sprawie wyborów i referendum. Dane Sądu Najwyższego

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Poseł Marek Suski prezentuje listę zarzutów wobec nowych władz Sejmu. Mówi o "łamaniu demokracji" i "PRL-u". A pytany o niezrealizowaną przez PiS obietnicę wprowadzenia pakietu demokratycznego, przekonuje, że takiej nie było. Przypominamy, dlaczego nie ma racji.

Suski: "nie mieliśmy wprowadzić pakietu demokratycznego". Nieprawda, obiecali

Suski: "nie mieliśmy wprowadzić pakietu demokratycznego". Nieprawda, obiecali

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski,
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Antoni Macierewicz chciałby postawić marszałka Sejmu Szymona Hołownię przed Trybunałem Stanu za to, że nie dopuścił do debaty na uchwałą autorstwa PiS. Wyjaśniamy, dlaczego poseł PiS nie ma racji.

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Ponad jedna trzecia fake newsów i manipulacji rozpowszechnianych w internecie w krajach europejskich w ciągu miesiąca dotyczyła konfliktu Izraela z Hamasem. Od półtora roku żaden temat nie angażował tak bardzo twórców dezinformacji. W rozmowie z Konkret24 ekspert wyjaśnia, dlaczego właśnie ten konflikt interesuje ludzi niedotkniętych bezpośrednio jego skutkami.

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Zapowiedzi powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych spowodowały, że politycy mówią o postawieniu przed Trybunałem Stanu ówczesnego ministra Jacka Sasina. Rzeczywiście, był on twarzą nieudanych wyborów prezydenckich z 2020 roku, ale czy to on podjął bezprawne decyzje? Przypominamy, o co chodziło w sprawie tych wyborów i którzy politycy za co odpowiadają.  

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Według byłego premiera można skrócić okres rządów Mateusza Morawieckiego i nowej Rady Ministrów i w to miejsce szybciej powołać Donalda Tuska i jego rząd - wystarczy zastosować procedurę konstruktywnego wotum nieufności. Konstytucjonaliści mają bardzo duże wątpliwości w tej sprawie.

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Źródło:
Konkret24

"We Wrocławiu pan ze wschodu latał z klamką grożąc Polakom" - ostrzegali w miniony weekend internauci i publikowali nagranie przedstawiające rzekomo takie zdarzenie. To fałszywy przekaz. Wyjaśniamy, co naprawdę się wydarzyło, kogo mężczyzna próbował odstraszyć i czy miał pistolet.

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Wyjęcie z sejmowej zamrażarki obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla in vitro" wznowiło dyskusję na temat metody in vitro. W jej ramach europoseł PiS profesor Zdzisław Krasnodębski oświadczył, że "in vitro nie leczy bezpłodności". Ekspert tłumaczy, dlaczego ta wypowiedź jest "niedojrzała i jest pewną formą manipulacji".

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Przywrócenie praworządności po okresie rządów Zjednoczonej Prawicy to jedno z najważniejszych zadań, jakie postawiła sobie po wyborach demokratyczna większość. Zmiany miałyby dotyczyć też kierownictwa prokuratury, w tym stanowiska prokuratora krajowego. Czy jednak po nowelizacji ustawy nie zostało ono "zabetonowane"? Prawnicy zgodnie wskazują na pewien wadliwy przepis, ale co do jego obejścia już są podzieleni.

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że po ewentualnej zmianie traktatów to Unia Europejska zdecyduje o tym, czy w Polsce będzie obowiązywać wspólna europejska waluta euro. Nie ma racji. To kolejna odsłona manipulacyjnej narracji PiS, według której zmiany w traktatach pozbawią Polskę suwerenności.

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Autor:
Piotr
Jaźwiński,
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według ministra edukacji Przemysława Czarnka to prezydenci dużych miast w 2020 roku uniemożliwili przeprowadzenie wyborów prezydenckich, tzw. wyborów kopertowych. Samorządowcy mieli nie przekazać baz danych wyborców. Tyle że sądy administracyjny i powszechny oraz NIK uznały, że takie polecenia premiera dla samorządowców były niezgodne z prawem.

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według posłanki Joanny Muchy kierowanie resortem zdrowia to "misja samobójcza" politycznie, ale też "w sensie zupełnie fizycznym". I przypominała, że dwóch ministrów zdrowia zmarło w trakcie pełnienia tej funkcji. Nadużyciem jest sugerowanie, że kierowanie tym ministerstwem wiąże się z ryzykiem.

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Zdaniem polityków prawicy marszałek Sejmu Szymon Hołownia mógł inaczej zachować się w przypadku zwolnienia Włodzimierza Karpińskiego z aresztu lub chociaż dłużej się zastanawiać. Porównują tę sytuację do historii z aresztowanym katalońskim politykiem, również wybranym do Parlamentu Europejskiego, którego jednak nie chronił immunitet. Jednak te sytuacje tylko pozornie są podobne.

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka stwierdził, że już od 2024 roku każdy polski obywatel będzie musiał zapłacić podatek za posiadanie samochodu spalinowego. Nie ma to potwierdzenia w faktach.

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

28 poprawek do traktatów unijnych wskazał premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie. Wszystkie mają coś wspólnego, a przekaz o nich jest zmanipulowany. Premier zapewniał, że to "gra o suwerenność, gra o polską niepodległość", lecz zdaniem ekspertów to "cyniczna gra polityczna". O co chodzi?

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według krakowskiej kurator oświaty "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje". Nie znaleźliśmy potwierdzenia tych informacji, a zdementowała je ambasada Szwecji w Warszawie. Być może Barbarze Nowak chodziło o sytuację z Niemiec.

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Autor:
Jan
Kunert,
współpraca
Michał Istel
Źródło:
Konkret24

Wykres pokazujący, że liczba zachorowań na COVID-19 jest już rzekomo tak duża, iż "przebiliśmy właśnie prawie wszystkie poprzednie fale pandemii oprócz pierwszej", wywołał komentarze internatów, a także lekarzy. Rzeczywiście, zachorowań przybywa. Tłumaczymy, dlaczego jednak trudno teraz szacować wysokość fali zakażeń koronawirusem.

"Przebiliśmy prawie wszystkie fale COVID-19"? Jaki jest problem z tym wykresem

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy sądy częściej niż za rządów PO-PSL odmawiały prokuratorom, by zastosować tymczasowe aresztowanie – przekonuje poseł PiS Paweł Jabłoński. Jednak z porównań statystyk wynika, że w czasach PO-PSL liczba wniosków o tymczasowy areszt malała, podczas gdy za Zjednoczonej Prawicy wzrosła. Więcej odmów wcale więc nie oznacza, że sytuacja się poprawiła.    

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

"Najbardziej brutalna", "agresywna", "łamiąca reguły przyzwoitości" - tak politolodzy i publicyści oceniali tegoroczną kampanię wyborczą do parlamentu. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie procesów prowadzonych w sądach w trybie wyborczym. Jak sprawdził Konkret24, było ich ponad 120 - o ponad jedną trzecią więcej niż cztery lata wcześniej.

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Uczeń w Kanadzie - według małopolskiej kurator Barbary Nowak - miał zostać aresztowany, bo "powiedział, że są dwie płcie". Zaś nauczyciel w Irlandii miał zostać uwięziony, bo nie chciał się zwracać do uczniów "wedle płci". Obie opowieści są nieprawdziwe.

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W dyskusji o pomysłach na skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów poseł PiS Radosław Fogiel przypominał, że rząd Zjednoczonej Prawicy zniósł limity do lekarzy. A jego zdaniem Koalicja Obywatelska nie proponuje nic nowego, jeśli chodzi o kolejki do lekarzy. To prawda, PiS limity zniósł - ale mimo tego kolejki są jeszcze dłuższe. Eksperci wyjaśniają ten paradoks.

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Politycy Zjednoczonej Prawicy oskarżają Szymona Hołownię, że "wypuścił na wolność" Włodzimierza Karpińskiego, "realizując politykę bezkarności". Tylko że marszałek Sejmu nie może zwalniać z aresztu i nie dzięki niemu Karpiński został wypuszczony. Prawnicy wyjaśniają, o co chodziło z pismem marszałka.

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Po wielu miesiącach zwłoki Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dane dotyczące długości postępowań sądowych w 2022 roku. Wobec 2021 roku wyglądają optymistycznie, ale porównanie to zaciemnia okres pandemii, gdy sądy miały ograniczone możliwości pracy. Jeśli spojrzeć na cały okres rządów Zjednoczonej Prawicy, to po siedmiu latach sprawy w polskich sądach każdego szczebla trwają dłużej, w niektórych kategoriach nawet o ponad cztery miesiące.

Ziobro: "wyraźny postęp" w sądach. Dane: sądy od rządów PiS pracują wolniej

Ziobro: "wyraźny postęp" w sądach. Dane: sądy od rządów PiS pracują wolniej

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Miliony wyświetleń w sieci osiąga nagranie z relacji polskiej telewizji, które rzekomo pokazuje, jak prezydent USA Joe Biden upadł ze schodów, wychodząc w Warszawie z samolotu. Film jest prawdziwy, ale nie przedstawia sytuacji z udziałem prezydenta.

"Biden spadł ze schodów samolotu"? Nie, to nie on

"Biden spadł ze schodów samolotu"? Nie, to nie on

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Publicysta tygodnika "Sieci" Michał Karnowski oburzył się, gdy w serwisie X opublikowano fotografię sprzed lat, na której pozuje on z chorągiewką z napisem www.tusk.pl. Nie ma jednak wątpliwości: zdjęcie jest autentyczne.

Michał Karnowski: "ordynarny fotomontaż". Ale to jego prawdziwe zdjęcie

Michał Karnowski: "ordynarny fotomontaż". Ale to jego prawdziwe zdjęcie

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Pierwszym krokiem w przywracaniu praworządności w Polsce po rządach PiS była wymiana polityków w Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowy Sejm na pierwszym posiedzeniu wybrał czterech nowych posłów do zasiadania w tej instytucji. Ale problem do rozwiązania jest dużo trudniejszy. Prawnicy tłumaczą, czy i jak da się neo-KRS naprawić.

Krajowa Rada Sądownictwa wciąż jest "neo". Jak długo jeszcze?

Krajowa Rada Sądownictwa wciąż jest "neo". Jak długo jeszcze?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

"Ktoś wie i mi wytłumaczy?", "co on daje w łapkę?" - pytali internauci, komentując nagranie z obchodów Święta Niepodległości, na którym widać prezydenta wręczającego coś żołnierzom. Jak się okazuje, sposób wręczania tego przedmiotu nie jest przypadkowy i jest on cenną pamiątką dla żołnierza.

Prezydent Duda dziękuje żołnierzom. "Co on im tam daje do ręki"?

Prezydent Duda dziękuje żołnierzom. "Co on im tam daje do ręki"?

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Minister rodziny Marlena Maląg przekonuje, że "główną przyczyną spadku liczby urodzeń jest spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym". Badacze - także ci, na których pracach oparto rządową strategię demograficzną - zwracają uwagę, że czynników decydujących o tym, iż Polki odkładają decyzję o posiadaniu dziecka, jest jednak dużo więcej.

Maląg podaje "główną przyczynę" spadku liczby urodzeń. A jak jest naprawdę?

Maląg podaje "główną przyczynę" spadku liczby urodzeń. A jak jest naprawdę?

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

"Czy zdajecie sobie państwo sprawę, że po zmianie prawa Unii będzie możliwość nałożenia nowych podatków?" - mówił Mateusz Morawiecki w Sejmie 13 listopada. Ostrzegał przed planowanymi zmianami traktatów Unii Europejskiej, bo te zmiany mają rzekomo pozbawić Polskę suwerenności. Wyjaśniamy, o co chodzi z podatkami.

Morawiecki straszy "nałożeniem nowych podatków" przez UE. To manipulacja

Morawiecki straszy "nałożeniem nowych podatków" przez UE. To manipulacja

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24