NBP "najbardziej przejrzystym bankiem centralnym na świecie". A oświadczeń urzędników nie ujawniono

Źródło:
Konkret24
Konflikt w kierownictwie NBP
Konflikt w kierownictwie NBPTVN24
wideo 2/9
Konflikt w kierownictwie NBPTVN24

Narodowy Bank Polski przedstawia się jako "najbardziej przejrzysty bank centralny na świecie", jeśli chodzi o składanie oświadczeń majątkowych i jawność wynagrodzeń. Tymczasem ostatnie oświadczenia majątkowe najwyższych urzędników NBP - w tym prezesa Adama Glapińskiego - nie zostały opublikowane, co może oznaczać, że mogły zostać zastrzeżone. Może to dotyczyć ponad 100 osób.

Słowa o wyjątkowej jawności panującej w polskim banku centralnym były reakcją na post członka zarządu NBP Pawła Muchy. Na platformie X 16 grudnia 2023 roku opublikował on bowiem skan uchwały zarządu NBP z 4 listopada 2019 roku, w którym ustalono wysokość nagród pieniężnych dla członków zarządu. "Nagrody Prezesa NBP to za I kwartał - 3 krotność, za II kwartał - 3,5 krotność, za III kwartał - 4 krotność a za IV kwartał 4,5 krotność miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy" – napisał Paweł Mucha. W sumie daje to 15-krotność miesięcznego wynagrodzenia pomnożonego przez współczynnik ekwiwalentu urlopowego za 2019 rok.

Informację podaną przez Pawła Muchę skomentował również na platformie X ironicznie m.in. premier Donald Tusk: "Oburzenie na rekordowe nagrody pana Glapińskiego jest nieuzasadnione. To tylko wyrównanie strat, jakie poniósł z tytułu inflacji. Też rekordowej".

17 grudnia biuro prasowe NBP napisało na profilu w X, że "pod względem pełnej jawności wynagrodzeń i składania oświadczeń majątkowych NBP jest najbardziej przejrzystym bankiem centralnym na świecie". Przypomniano, że wynagrodzenia w NBP są uregulowane ustawowo, a "wynagrodzenie Prezesa NBP, Członków Zarządu i wszystkich dyrektorów jest w pełni jawne i publikowane co rok na stronie NBP oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NBP". Wpis zakończono stwierdzeniem: "Wszyscy też od Prezesa poprzez dyrektorów do osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy składają również co rok oświadczenia majątkowe" (pisownia postów oryginalna).

Sprawdziliśmy, jak w praktyce wygląda jawność wynagrodzeń i oświadczeń majątkowych w NBP.

Skrzętnie utajnione oświadczenia majątkowe

Po tym, jak pod koniec 2018 roku "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że dyrektorka departamentu komunikacji NBP zarabiała 65 tys. zł miesięcznie, w szybkim trybie w lutym 2019 roku przeprowadzono nowelizację tzw. ustawy antykorupcyjnej, czyli ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Nałożyła ona na prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy – obowiązek składania co roku oświadczeń majątkowych. Co ważne, wszystkie te oświadczenia miały być jawne i publikowane w "Biuletynie Informacji Publicznej NBP".

Jednocześnie dla wszystkich urzędników, których oświadczenia mają być jawne, wprowadzono generalną zasadę, że:

Na wniosek osoby składającej oświadczenie osoba odbierająca oświadczenie może zdecydować o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 'zastrzeżone' (…), jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla składającego oświadczenie lub osób dla niego najbliższych. 

Na stronie BIP NBP w zakładce "Oświadczenia majątkowe" znajdujemy 22 oświadczenia złożone przez 15 pracowników banku (dyrektorów departamentów, oddziałów i ich zastępców i jednego doradcę prezesa). 14 oświadczeń dotyczy 2018 roku, trzy - 2019 roku, dwa – 2020 roku, trzy - 2021 roku. Nie ma oświadczeń majątkowych żadnego z członków zarządu NBP ani prezesa Glapińskiego.

Warto jednak zwrócić uwagę na tekst poprzedzający opublikowane oświadczenia, z którego wynika, że opublikowano oświadczenia "za wyjątkiem oświadczeń, co do których składający skorzystali z przysługujących im uprawnień (…) składając do Prezesa NBP wniosek o objęcie informacji zawartych w ich oświadczeniach majątkowych ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 'zastrzeżone'". Czyli skorzystali z opisanego wyżej art. 10 i utajnili swoje oświadczenia majątkowe. Przypomnijmy, jedyną możliwością zastrzeżenia oświadczenia majątkowego jest sytuacja powodująca "zagrożenie dla składającego oświadczenie lub osób dla niego najbliższych".

Pytania Konkret24, odpowiedź NBP bez konkretów 

21 grudnia 2023 roku zapytaliśmy biuro prasowe NBP, ilu zatrudnionych w NBP jest zobowiązanych do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym; oświadczenia ilu z tych osób są jawne; wobec ilu osób prezes NBP wyraził zgodę na zastrzeżenie ich oświadczeń. 

W odpowiedzi z 25 stycznia - podpisanej przez Krzysztofa Mackiewicza, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Generalnego NBP - czytamy, że liczba osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych "pokrywa się z informacjami publikowanymi przez NBP na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z art. 66 ust. 6 ustawy o Narodowym Banku Polskim".

Taką informacją jest poniższa tabela z wysokością wynagrodzeń w NBP w 2022 roku. Na podstawie rubryki "Przeciętne zatrudnienie" można w przybliżeniu przyjąć, że oświadczenia powinno złożyć, oprócz prezesa banku, ponad 100 osób. To oprócz prezesa także inni członkowie zarządu NBP: wiceprezes - pierwszy zastępca, wiceprezes, członek zarządu - tu podano liczbę etatów 4,3, natomiast ze sprawozdania z działalności NBP za 2022 rok wynika, że członkami zarządu NBP w 2022 roku byli: Adam Glapiński, Marta Kightley, Adam Lipiński, Marta Gajęcka, Paweł Mucha (od 1 września), Robert Pogonowski, Rafał Sura (od 28 lipca), Paweł Szałamacha oraz Andrzej Kaźmierczak (skończył kadencję 16 lipca). Ich oświadczeń majątkowych nie znajdujemy na stronie BIP NBP. W rubryce "Przeciętne zatrudnienie" podano również liczbę etatów dyrektorów oddziałów - 16, etatów dla dyrektorów departamentów - 26,4, etatów zastępców dyrektorów oddziałów - 17, etatów zastępców dyrektorów departamentów - 52 oraz etatów doradców prezesa - 13,3.

Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w NBP w 2022 rokuNBP

Na pytanie o liczbę osób, których oświadczenia powinny być jawne i liczbę osób, których oświadczenia prezes NBP zastrzegł, biuro prasowe NBP odpowiedziało, że nie są to dane stanowiące informację publiczną.

Skoro jednak na stronie BIP NBP nie opublikowano żadnego oświadczenia za rok 2022 (powinny być opublikowane do 30 czerwca 2023 roku), oznacza to, że oświadczenia ponad 100 urzędników mogły zostać zastrzeżone przez prezesa Adama Glapińskiego, o czym świadczy wspomniany już wyżej tekst na stronie BIP NBP poświęconej oświadczeniom majątkowym, że opublikowano oświadczenia "za wyjątkiem" tych, które zostały zastrzeżone przez prezesa NBP na mocy art. 10 ust. 3a ustawy antykorupcyjnej.

Ta ustawa wymaga także od prezesa NBP złożenia oświadczenia majątkowego, ale on składa je Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. Co do zasady to oświadczenie powinno być jawne, lecz również prezes NBP może skorzystać z prawa do jego utajnienia. Zapytaliśmy o to biuro prasowe Sądu Najwyższego. 21 grudnia 2023 roku otrzymaliśmy odpowiedź: "Prezes Narodowego Banku Polskiego Pan Adam Glapiński składając oświadczenie o stanie majątkowym za rok 2022 wnioskował o nadanie klauzuli zastrzeżone. Pani Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego uwzględniła wniosek, podobnie, jak w oświadczeniu o stanie majątkowym za rok 2021".

Wobec tych faktów stwierdzenie o "pełnej jawności składania oświadczeń majątkowych NBP" wydaje się być na wyrost. We wpisie Biuro Prasowe NBP stwierdza, że pod tym względem "jest najbardziej przejrzystym bankiem centralnym na świecie." To twierdzenie trudno jednak zweryfikować, gdyż każdy kraj ma inne przepisy dotyczące jawności majątkowej. W Szwecji np. każdy obywatel ma prawo wglądu w zeznanie podatkowej innej osoby (a więc też członka władz banku centralnego Szwecji); z kolei na stronach Banku Anglii publikowane są wynagrodzenia członków zarządu i dyrektorów banku, a także co kwartał sprawozdania z wydatków, jakie ponosi kadra zarządzająca.

Wynagrodzenia w NBP

Inaczej jest, jeśli chodzi o wynagrodzenia w NBP. Również w lutym 2019 roku znowelizowano ustawę o NBP, która wprowadziła obowiązek publikowania wysokości wynagrodzeń prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy. 

Na stronie BIP NBP w zakładce "Wynagrodzenia w NBP" są informacje o wysokości wynagrodzeń od 1995 roku. Z najnowszego zestawienia za 2022 rok wynika, że prezes NBP w ciągu roku zarobił 1,3 mln zł brutto, wiceprezesi - niemal 1,1 mln zł. W przypadku pozostałych stanowisk w tabeli podane są łączne kwoty rocznych wynagrodzeń brutto dla wszystkich członków zarządu, dyrektorów oddziałów, departamentów, ich zastępców i doradców prezesa w odniesieniu do przeciętnego zatrudnienia. Członkowie zarządu zarobili średnio po 734 tys. zł, a dyrektorzy oddziałów po 370 tys. zł brutto. 

Dane o wynagrodzeniach za 2023 rok NBP powinien opublikować najpóźniej do 31 marca.

Autorka/Autor:

Źródło: Konkret24

Pozostałe wiadomości

Krytyka Zielonego Ładu należy do głównych tematów kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkaniu z wyborcami Jarosław Kaczyński oświadczył, że Donald Tusk "w parę dni po chwili, kiedy został premierem", mógł na Radzie Europejskiej odrzucić Zielony Ład. Tylko że wówczas - w grudniu 2023 roku - Rada nie zajmowała się tym tematem. Poza tym Zielonego Ładu nie można po prostu "odrzucić" jedną decyzją. Wyjaśniamy.

Kaczyński: Tusk mógł "odrzucić Zielony Ład". Jedna wypowiedź, dwie nieprawdy

Kaczyński: Tusk mógł "odrzucić Zielony Ład". Jedna wypowiedź, dwie nieprawdy

Źródło:
Konkret24

"Nielegalny uzurpator", "dyktator" - tak od kilku tygodni nazywany jest Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Ukraiński przywódca rzekomo "zakazał wyborów" i "nie jest już prezydentem". Ta narracja ma zrodzić pytanie, kto teraz będzie prezydentem Ukrainy. Jednak cały ten dezinformacyjny przekaz jest spójny ze stanowiskiem Kremla. Wyjaśniamy, co w nim pominięto.

Zełenski "uzurpatorem", bo zakończył kadencję? To rosyjska dezinformacja

Zełenski "uzurpatorem", bo zakończył kadencję? To rosyjska dezinformacja

Źródło:
Konkret24

Politycy PiS wykorzystują zarządzenie prezydenta Warszawy, dotyczące między innymi symboli religijnych w urzędzie miasta, do szerzenia partyjnego przekazu o "piłowaniu katolików". Tylko że bazą do tej frazy jest zmanipulowana przez nich wypowiedź polityka PO Sławomira Nitrasa. Dotyczyła bowiem czego innego. Przypominamy.

"Piłowanie katolików". Partyjny przekaz na zmanipulowanym cytacie

"Piłowanie katolików". Partyjny przekaz na zmanipulowanym cytacie

Źródło:
Konkret24

Według polityków Prawa i Sprawiedliwości zarządzone przez prezydenta Warszawy w urzędzie miasta standardy równego traktowania - dotyczące między innymi symboli religijnych - są sprzeczne z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2011 roku. Nie jest to prawdą. Wyjaśniamy, czego dotyczył ten wyrok.

Zakaz krzyży w urzędach "przeciwny orzecznictwu trybunałów europejskich"? Nieprawda

Zakaz krzyży w urzędach "przeciwny orzecznictwu trybunałów europejskich"? Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Według Jarosława Kaczyńskiego już w 2018 roku Mateusz Morawiecki odniósł "pełne zwycięstwo" w sprawie paktu migracyjnego na jednym z unijnych szczytów. Teraz zaś "to zostało odrzucone", a obecny sprzeciw Polski i Donalda Tuska nic nie znaczy. Wyjaśniamy, co ustalono przed sześcioma lat i jaka była ranga tych ustaleń.

Kaczyński o "pełnym zwycięstwie" Morawieckiego w sprawie paktu migracyjnego. Sprawdzamy

Kaczyński o "pełnym zwycięstwie" Morawieckiego w sprawie paktu migracyjnego. Sprawdzamy

Źródło:
Konkret24

Miliony wyświetleń w mediach społecznościowych generują posty z informacją, jakoby niemiecka polityk AfD została skazana za udostępnienie statystyk dotyczących napaści na tle seksualnym popełnianych przez afgańskich imigrantów. Przekaz ten rozpowszechnia między innymi poseł Konfederacji. Ale to nieprawda. Wyrok niemieckiego sądu dotyczył czego innego.

Berkowicz: niemiecka polityk "skazana za opublikowanie statystyk" o imigrantach. Nie, za co innego

Berkowicz: niemiecka polityk "skazana za opublikowanie statystyk" o imigrantach. Nie, za co innego

Źródło:
Konkret24

"Jestem przeciwko robalom" - oświadczyła podczas wywiadu w radiu Beata Kempa. I utrzymywała, że w europarlamencie głosowała przeciwko unijnej strategii białkowej, czyli przeciwko "dodawaniu robaków do produktów spożywczych". Sprawdziliśmy. To nieprawda.

Beata Kempa: nie głosowałam "za dodawaniem robaków do produktów". Głosowała

Beata Kempa: nie głosowałam "za dodawaniem robaków do produktów". Głosowała

Źródło:
Konkret24

Decyzja władz Warszawy o zakazie symboli religijnych w urzędzie miasta wzbudza kontrowersje, dyskusje w sieci, zarzuty ze strony polityków oraz reakcję Archidiecezji Warszawskiej. Ratusz oskarżono o dyskryminację i łamanie prawa - przede wszystkim konstytucji. Czy rozporządzenie prezydenta Rafała Trzaskowskiego jest dyskryminujące i niezgodne z prawem? Prawnicy wyjaśniają.

"Dyskryminacja", "łamanie konstytucji"? Zakaz krzyży w urzędzie a polskie prawo

"Dyskryminacja", "łamanie konstytucji"? Zakaz krzyży w urzędzie a polskie prawo

Źródło:
Konkert24

Były minister sprawiedliwości Marcin Warchoł wypomniał obecnie rządzącym, że chcą oskładkować umowy o dzieło. Tymczasem oskładkowanie umów śmieciowych pojawiło się w Krajowym Planie Odbudowy przyjętym przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

Oskładkowanie umów o dzieło. Warchoł krytykuje rząd, a to pomysł... PiS

Oskładkowanie umów o dzieło. Warchoł krytykuje rząd, a to pomysł... PiS

Źródło:
Konkret24

Były prezes TVP Jacek Kurski wykorzystał wywiad w Radiu Zet, by przedstawić swoją wizję telewizji publicznej za jego czasów. Mówił więc, że "była obiektywna", "pokazywała prawdę" i "spełniała najwyższe standardy dziennikarskiej rzetelności". Wyjaśniamy, dlaczego te frazy należy włożyć w cudzysłów. I jakie jeszcze nieprawdy wygłosił Kurski.

Kurski o "obiektywnej telewizji", "pokazywaniu prawdy" i "dziennikarskiej rzetelności". Przypomnijmy, jak było

Kurski o "obiektywnej telewizji", "pokazywaniu prawdy" i "dziennikarskiej rzetelności". Przypomnijmy, jak było

Źródło:
Konkret24

Poseł PiS i były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, przy okazji krytyki premiera Donalda Tuska, określił Leszka Moczulskiego jako agenta SB. Trwający niemal 20 lat proces lidera Konfederacji Polski Niepodległej nie rozstrzygnął się na jego niekorzyść, zatem polityk opozycji szerzy nieprawdę.

Cieszyński o Leszku Moczulskim: "agent SB". To nieprawda

Cieszyński o Leszku Moczulskim: "agent SB". To nieprawda

Źródło:
Konkret24

Była premier Beata Szydło oświadczyła w nagranym wystąpieniu, że premier Donald Tusk "nie wie, co nadzoruje" i "opowiada głupoty o likwidacji oddziałów zamiejscowych ABW". Tylko że Tusk nie mówił o oddziałach zamiejscowych, a struktury ABW uszczupliła rzeczywiście Szydło, gdy kierowała rządem.

Szydło do Tuska: "opowiadasz pan głupoty". Wcale nie

Źródło:
Konkret24

Na Białorusi zachowywane są swobody obywatelskie. Łukaszenka działa na rzecz pokoju w Europie. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania pchają teraz Polskę do wojny - takie tezy wygłasza publicznie były polski sędzia Tomasz Szmydt, który poprosił o azyl na Białorusi. Tłumaczymy, jak te jego wystąpienia są zbieżne z prokremlowską propagandą i jaki jest ich cel.

Tomasz Szmydt w machinie propagandy Kremla. "Wielowektorowa operacja"

Tomasz Szmydt w machinie propagandy Kremla. "Wielowektorowa operacja"

Źródło:
Konkret24

"Dziękujemy panie premierze Donaldzie Tusku za najdroższy prąd w Europie!" - piszą internauci w mediach społecznościowych. Reagują w ten sposób na opublikowaną mapę z hurtowymi cenami prądu. Widać na niej, że Polska ma najwyższą cenę energii elektrycznej. Wyjaśniamy, dlaczego nie należy wykorzystywać tej mapy w przekazach o cenach prądu i na czym polega manipulacja z nią związana.

Polska ma "najdroższy prąd w Europie". Co pokazuje ta mapa?

Polska ma "najdroższy prąd w Europie". Co pokazuje ta mapa?

Źródło:
Konkret24

"Co miał na myśli?", "co to za wojska?", "to chyba kamikadze" - zastanawiają się internauci, komentując w mediach społecznościowych wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w Siedlcach. Porównał tam kandydujących do Parlamentu Europejskiego polityków Adama Bielana i Jacka Kurskiego do "żołnierzy wojsk jednorazowego przeznaczenia". Sprawdziliśmy, co to znaczy. Wyjaśnienia są różne, jedno dotyczy "źle zaplanowanej przez dowodzącego operacji".

Kaczyński o Bielanie i Kurskim: "wojska jednorazowego przeznaczenia". A co to jest?

Kaczyński o Bielanie i Kurskim: "wojska jednorazowego przeznaczenia". A co to jest?

Źródło:
Konkret24

"Zrezygnowali z członkostwa?" - pytają zdumieni internauci, komentując popularne w sieci nagranie, na którym widać, jak ambasador Izraela przy ONZ niszczy jakieś dokumenty. Zdaniem komentujących ambasador włożył do niszczarki swój identyfikator i kartę do głosowania na forum ONZ. Ale to nieprawda.

"Wstydźcie się!" Co ambasador Izraela włożył do niszczarki?

"Wstydźcie się!" Co ambasador Izraela włożył do niszczarki?

Źródło:
Konkret24

Pokryci tatuażami, prawie nadzy, z włosami w nieładzie i mocnym makijażem pozują na ściance z logo Eurowizji - takie zdjęcie rzekomych uczestników tegorocznego konkursu rozpowszechniają internauci. Piszą o "zatraceniu człowieczeństwa w UE" i "antykulturze". Fotografię jako prawdziwą pokazali też kandydaci PiS do Parlamentu Europejskiego. Tylko że to fake news.

"Antykultura" na Eurowizji? Takiego zespołu nie było

"Antykultura" na Eurowizji? Takiego zespołu nie było

Źródło:
Konkret24

Najwyższe łączne dochody w ubiegłym roku wśród nowych wojewodów wykazał wojewoda lubelski, a największe oszczędności - wojewoda opolska. Co jeszcze zapisali w oświadczeniach majątkowych? Sprawdzamy.

Majątki wojewodów. Który zarobił najwięcej, kto najwięcej zaoszczędził

Majątki wojewodów. Który zarobił najwięcej, kto najwięcej zaoszczędził

Źródło:
Konkret24

Powietrze w paczkach chipsów zostało zakazane przez Unię Europejską - ogłosili internauci w mediach społecznościowych. Rzekomym źródłem ma być unijne rozporządzenie, w którym nie znajdziemy takiego zakazu. Wyjaśniamy.

"Unia Europejska zakazała powietrza w opakowaniach chipsów". Co nie zgadza się w tym przekazie

"Unia Europejska zakazała powietrza w opakowaniach chipsów". Co nie zgadza się w tym przekazie

Źródło:
Konkret24

Pytania internautów, w tym posłanki PiS, wzbudził widok radiowozu polsko-niemieckiego patrolu policji. Niektórzy łączyli jego obecność z piątkowym protestem rolników. To nie był patrol - wyjaśnia policja i tłumaczy, dlaczego pojazd znalazł się w Warszawie.

Polsko-niemiecki patrol w Warszawie. "Czy to początek niemieckiej jurysdykcji w stolicy?" Nie

Polsko-niemiecki patrol w Warszawie. "Czy to początek niemieckiej jurysdykcji w stolicy?" Nie

Źródło:
Konkret24

Rozwija się spór kompetencyjny między rządem a prezydentem. Stronnicy Andrzeja Dudy, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, utrzymują, że jeśli prezydent chce jechać z premierem na szczyt Unii Europejskiej, to zawsze on przewodniczy polskiej delegacji. Tylko że trybunał orzekł akurat odwrotnie.

Spór kompetencyjny. Prezydent "absolutnie szefem delegacji" na szczycie UE?

Spór kompetencyjny. Prezydent "absolutnie szefem delegacji" na szczycie UE?

Źródło:
Konkret24

Rosyjska propaganda używa wiralowego nagrania, by pokazać rzekomą niechęć francuskich pilotów do udziału Francji w wojnie w Ukrainie. Materiał skomentowała nawet rzeczniczka rosyjskiego MSZ. To manipulacja. Chodzi o odpowiednią... perspektywę.

Samoloty "przez pomyłkę namalowały" na niebie flagę Rosji? Wyjaśniamy

Samoloty "przez pomyłkę namalowały" na niebie flagę Rosji? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

"Co jest powodem likwidacji tych studiów?", "likwidatura działa", "Rosja już tu jest" - falę oburzenia w sieci spowodowała informacja o likwidacji Katedry Służb Specjalnych na Akademii Sztuki Wojennej. Powtarzają się pytania o powody zamknięcia jednostki. Wyjaśniamy, na czym polegają zmiany na tej jednej z największych uczelni wojskowych w Polsce.

"Rozmontowują nas", "rozkład Polski". Co się dzieje na Akademii Sztuki Wojennej

"Rozmontowują nas", "rozkład Polski". Co się dzieje na Akademii Sztuki Wojennej

Źródło:
Konkret24

Część polityków obozu rządzącego uważa, że wybory do Parlamentu Europejskiego "stały się szalupą ratunkową" dla niektórych kandydatów. Czy rzeczywiście "można się schować" za immunitetem europosła? Do czasu.

Ucieczka w immunitety? Dlaczego "europarlament nie ochroni"

Ucieczka w immunitety? Dlaczego "europarlament nie ochroni"

Źródło:
Konkret24