NBP "najbardziej przejrzystym bankiem centralnym na świecie". A oświadczeń urzędników nie ujawniono

Źródło:
Konkret24
Konflikt w kierownictwie NBP
Konflikt w kierownictwie NBPTVN24
wideo 2/9
Konflikt w kierownictwie NBPTVN24

Narodowy Bank Polski przedstawia się jako "najbardziej przejrzysty bank centralny na świecie", jeśli chodzi o składanie oświadczeń majątkowych i jawność wynagrodzeń. Tymczasem ostatnie oświadczenia majątkowe najwyższych urzędników NBP - w tym prezesa Adama Glapińskiego - nie zostały opublikowane, co może oznaczać, że mogły zostać zastrzeżone. Może to dotyczyć ponad 100 osób.

Słowa o wyjątkowej jawności panującej w polskim banku centralnym były reakcją na post członka zarządu NBP Pawła Muchy. Na platformie X 16 grudnia 2023 roku opublikował on bowiem skan uchwały zarządu NBP z 4 listopada 2019 roku, w którym ustalono wysokość nagród pieniężnych dla członków zarządu. "Nagrody Prezesa NBP to za I kwartał - 3 krotność, za II kwartał - 3,5 krotność, za III kwartał - 4 krotność a za IV kwartał 4,5 krotność miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy" – napisał Paweł Mucha. W sumie daje to 15-krotność miesięcznego wynagrodzenia pomnożonego przez współczynnik ekwiwalentu urlopowego za 2019 rok.

Informację podaną przez Pawła Muchę skomentował również na platformie X ironicznie m.in. premier Donald Tusk: "Oburzenie na rekordowe nagrody pana Glapińskiego jest nieuzasadnione. To tylko wyrównanie strat, jakie poniósł z tytułu inflacji. Też rekordowej".

17 grudnia biuro prasowe NBP napisało na profilu w X, że "pod względem pełnej jawności wynagrodzeń i składania oświadczeń majątkowych NBP jest najbardziej przejrzystym bankiem centralnym na świecie". Przypomniano, że wynagrodzenia w NBP są uregulowane ustawowo, a "wynagrodzenie Prezesa NBP, Członków Zarządu i wszystkich dyrektorów jest w pełni jawne i publikowane co rok na stronie NBP oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NBP". Wpis zakończono stwierdzeniem: "Wszyscy też od Prezesa poprzez dyrektorów do osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy składają również co rok oświadczenia majątkowe" (pisownia postów oryginalna).

Sprawdziliśmy, jak w praktyce wygląda jawność wynagrodzeń i oświadczeń majątkowych w NBP.

Skrzętnie utajnione oświadczenia majątkowe

Po tym, jak pod koniec 2018 roku "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że dyrektorka departamentu komunikacji NBP zarabiała 65 tys. zł miesięcznie, w szybkim trybie w lutym 2019 roku przeprowadzono nowelizację tzw. ustawy antykorupcyjnej, czyli ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Nałożyła ona na prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy – obowiązek składania co roku oświadczeń majątkowych. Co ważne, wszystkie te oświadczenia miały być jawne i publikowane w "Biuletynie Informacji Publicznej NBP".

Jednocześnie dla wszystkich urzędników, których oświadczenia mają być jawne, wprowadzono generalną zasadę, że:

Na wniosek osoby składającej oświadczenie osoba odbierająca oświadczenie może zdecydować o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 'zastrzeżone' (…), jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla składającego oświadczenie lub osób dla niego najbliższych. 

Na stronie BIP NBP w zakładce "Oświadczenia majątkowe" znajdujemy 22 oświadczenia złożone przez 15 pracowników banku (dyrektorów departamentów, oddziałów i ich zastępców i jednego doradcę prezesa). 14 oświadczeń dotyczy 2018 roku, trzy - 2019 roku, dwa – 2020 roku, trzy - 2021 roku. Nie ma oświadczeń majątkowych żadnego z członków zarządu NBP ani prezesa Glapińskiego.

Warto jednak zwrócić uwagę na tekst poprzedzający opublikowane oświadczenia, z którego wynika, że opublikowano oświadczenia "za wyjątkiem oświadczeń, co do których składający skorzystali z przysługujących im uprawnień (…) składając do Prezesa NBP wniosek o objęcie informacji zawartych w ich oświadczeniach majątkowych ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 'zastrzeżone'". Czyli skorzystali z opisanego wyżej art. 10 i utajnili swoje oświadczenia majątkowe. Przypomnijmy, jedyną możliwością zastrzeżenia oświadczenia majątkowego jest sytuacja powodująca "zagrożenie dla składającego oświadczenie lub osób dla niego najbliższych".

Pytania Konkret24, odpowiedź NBP bez konkretów 

21 grudnia 2023 roku zapytaliśmy biuro prasowe NBP, ilu zatrudnionych w NBP jest zobowiązanych do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym; oświadczenia ilu z tych osób są jawne; wobec ilu osób prezes NBP wyraził zgodę na zastrzeżenie ich oświadczeń. 

W odpowiedzi z 25 stycznia - podpisanej przez Krzysztofa Mackiewicza, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Generalnego NBP - czytamy, że liczba osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych "pokrywa się z informacjami publikowanymi przez NBP na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z art. 66 ust. 6 ustawy o Narodowym Banku Polskim".

Taką informacją jest poniższa tabela z wysokością wynagrodzeń w NBP w 2022 roku. Na podstawie rubryki "Przeciętne zatrudnienie" można w przybliżeniu przyjąć, że oświadczenia powinno złożyć, oprócz prezesa banku, ponad 100 osób. To oprócz prezesa także inni członkowie zarządu NBP: wiceprezes - pierwszy zastępca, wiceprezes, członek zarządu - tu podano liczbę etatów 4,3, natomiast ze sprawozdania z działalności NBP za 2022 rok wynika, że członkami zarządu NBP w 2022 roku byli: Adam Glapiński, Marta Kightley, Adam Lipiński, Marta Gajęcka, Paweł Mucha (od 1 września), Robert Pogonowski, Rafał Sura (od 28 lipca), Paweł Szałamacha oraz Andrzej Kaźmierczak (skończył kadencję 16 lipca). Ich oświadczeń majątkowych nie znajdujemy na stronie BIP NBP. W rubryce "Przeciętne zatrudnienie" podano również liczbę etatów dyrektorów oddziałów - 16, etatów dla dyrektorów departamentów - 26,4, etatów zastępców dyrektorów oddziałów - 17, etatów zastępców dyrektorów departamentów - 52 oraz etatów doradców prezesa - 13,3.

Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w NBP w 2022 rokuNBP

Na pytanie o liczbę osób, których oświadczenia powinny być jawne i liczbę osób, których oświadczenia prezes NBP zastrzegł, biuro prasowe NBP odpowiedziało, że nie są to dane stanowiące informację publiczną.

Skoro jednak na stronie BIP NBP nie opublikowano żadnego oświadczenia za rok 2022 (powinny być opublikowane do 30 czerwca 2023 roku), oznacza to, że oświadczenia ponad 100 urzędników mogły zostać zastrzeżone przez prezesa Adama Glapińskiego, o czym świadczy wspomniany już wyżej tekst na stronie BIP NBP poświęconej oświadczeniom majątkowym, że opublikowano oświadczenia "za wyjątkiem" tych, które zostały zastrzeżone przez prezesa NBP na mocy art. 10 ust. 3a ustawy antykorupcyjnej.

Ta ustawa wymaga także od prezesa NBP złożenia oświadczenia majątkowego, ale on składa je Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. Co do zasady to oświadczenie powinno być jawne, lecz również prezes NBP może skorzystać z prawa do jego utajnienia. Zapytaliśmy o to biuro prasowe Sądu Najwyższego. 21 grudnia 2023 roku otrzymaliśmy odpowiedź: "Prezes Narodowego Banku Polskiego Pan Adam Glapiński składając oświadczenie o stanie majątkowym za rok 2022 wnioskował o nadanie klauzuli zastrzeżone. Pani Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego uwzględniła wniosek, podobnie, jak w oświadczeniu o stanie majątkowym za rok 2021".

Wobec tych faktów stwierdzenie o "pełnej jawności składania oświadczeń majątkowych NBP" wydaje się być na wyrost. We wpisie Biuro Prasowe NBP stwierdza, że pod tym względem "jest najbardziej przejrzystym bankiem centralnym na świecie." To twierdzenie trudno jednak zweryfikować, gdyż każdy kraj ma inne przepisy dotyczące jawności majątkowej. W Szwecji np. każdy obywatel ma prawo wglądu w zeznanie podatkowej innej osoby (a więc też członka władz banku centralnego Szwecji); z kolei na stronach Banku Anglii publikowane są wynagrodzenia członków zarządu i dyrektorów banku, a także co kwartał sprawozdania z wydatków, jakie ponosi kadra zarządzająca.

Wynagrodzenia w NBP

Inaczej jest, jeśli chodzi o wynagrodzenia w NBP. Również w lutym 2019 roku znowelizowano ustawę o NBP, która wprowadziła obowiązek publikowania wysokości wynagrodzeń prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy. 

Na stronie BIP NBP w zakładce "Wynagrodzenia w NBP" są informacje o wysokości wynagrodzeń od 1995 roku. Z najnowszego zestawienia za 2022 rok wynika, że prezes NBP w ciągu roku zarobił 1,3 mln zł brutto, wiceprezesi - niemal 1,1 mln zł. W przypadku pozostałych stanowisk w tabeli podane są łączne kwoty rocznych wynagrodzeń brutto dla wszystkich członków zarządu, dyrektorów oddziałów, departamentów, ich zastępców i doradców prezesa w odniesieniu do przeciętnego zatrudnienia. Członkowie zarządu zarobili średnio po 734 tys. zł, a dyrektorzy oddziałów po 370 tys. zł brutto. 

Dane o wynagrodzeniach za 2023 rok NBP powinien opublikować najpóźniej do 31 marca.

Autorka/Autor:

Źródło: Konkret24

Pozostałe wiadomości

Przez dwa lata od rosyjskiej agresji na Ukrainę w polskim internecie pojawiło się wiele przekazów, fake newsów i działań dezinformacyjnych wymierzonych w ten kraj, jego obywateli, także tych, którzy schronili się w Polsce. Rozprawialiśmy się z nimi w Konkret24. Przypominamy niektóre z nich.

Emerytura po jednym dniu pracy, stypendium bez wymogów, praca w urzędach. Fejki o Ukraińcach w Polsce

Emerytura po jednym dniu pracy, stypendium bez wymogów, praca w urzędach. Fejki o Ukraińcach w Polsce

Źródło:
Konkret24

Uwaga na fałszywe informacje i manipulacje nawiązujące do trwających m.in. w Polsce ćwiczeń NATO. Użytkownicy serwisu X rozsyłają wpis z wprowadzającym w błąd przekazem o uczestniczących w manewrach brytyjskich żołnierzach.

"Wielka Brytania przygotowuje się do konfliktu z Putinem?" Ekspert: typowe elementy rosyjskiego przekazu propagandowego

"Wielka Brytania przygotowuje się do konfliktu z Putinem?" Ekspert: typowe elementy rosyjskiego przekazu propagandowego

Źródło:
Konkret24, PAP

Na komisji sejmowej ekspertka resortu klimatu i środowiska stwierdziła, że "polskie lasy przestały pochłaniać dwutlenek węgla, czyli nie pełnią już swojej roli". Reakcją był śmiech części obecnych na obradach. Nagranie tej sytuacji wywołuje wiele emocji również wśród internautów. Tyle że zostało zmanipulowane, a słowa ekspertki mają szerszy kontekst, który wyjaśnia w dalszej części wypowiedzi jak i w sieci.

Ekspertka: polskie lasy przestały pochłaniać dwutlenek węgla. Została wyśmiana i skrytykowana w sieci. Niesłusznie

Ekspertka: polskie lasy przestały pochłaniać dwutlenek węgla. Została wyśmiana i skrytykowana w sieci. Niesłusznie

Źródło:
Konkret24

Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd wprowadzi na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wybrane odcinki dróg i torów kolejowych. Z pomocą ekspertów tłumaczymy, co ta decyzja może oznaczać w praktyce.

Premier: przejścia graniczne, drogi i tory kolejowe mają być infrastrukturą krytyczną. Co to znaczy w praktyce?

Premier: przejścia graniczne, drogi i tory kolejowe mają być infrastrukturą krytyczną. Co to znaczy w praktyce?

Źródło:
Konkret24

Poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek napisał, że resort edukacji planuje wprowadzić "nowy przedmiot omawiający skuteczność szczepień i świat osób LGBT". Ale to inny urząd zaproponował nauczanie przedmiotu pokrywającego się z tymi zagadnieniami, a MEN nie ma takich planów.

Poseł Konfederacji: MEN planuje nowy przedmiot o szczepieniach i LGBT. Nie

Poseł Konfederacji: MEN planuje nowy przedmiot o szczepieniach i LGBT. Nie

Źródło:
Konkret24

Według posła Przemysława Wiplera ani w Polsce, ani w Europie nie produkuje się amunicji, w tym artyleryjskiej. Wipler upierał się, że w tej materii w ciągu ostatnich dwóch lat "nie było żadnych istotnych inwestycji". Wedle zapewnień jednego z najwyższych unijnych urzędników produkcję pocisków artyleryjskich zwiększono o 40 proc.

Wipler: w Polsce i w Europie "nie produkuje się amunicji", "nie było inwestycji". Nieprawda

Wipler: w Polsce i w Europie "nie produkuje się amunicji", "nie było inwestycji". Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Politycy PiS lansują obecnie przekaz, że nowy rząd "zwija Polskę" i jakoby rezygnuje z kluczowych, rozpoczętych przez poprzedni rząd inwestycji - CPK, portu kontenerowego czy fabryki półprzewodników. Sprawdziliśmy więc, co o tych projektach mówią przedstawiciele nowej władzy i które z nich na pewno będą kontynuowane.

Posłanka PiS: zwijają Polskę w zawrotnym tempie. Sprawdzamy status inwestycji

Posłanka PiS: zwijają Polskę w zawrotnym tempie. Sprawdzamy status inwestycji

Źródło:
Konkret24

Unia Europejska ma nowy pomysł: każdy właściciel krowy, świni, konia lub kury będzie musiał płacić za emisję gazów cieplarnianych przez te zwierzęta - tak przynajmniej twierdzą autorzy wpisów w mediach społecznościowych. Komisja Europejska zaprzecza, a my wyjaśniamy, na jakim etapie jest wdrażanie koncepcji "kto emituje, ten płaci" w rolnictwie.

Rolnik zapłaci za emisję gazów przez krowę, świnię, kurę? KE: nie ma takich planów

Rolnik zapłaci za emisję gazów przez krowę, świnię, kurę? KE: nie ma takich planów

Źródło:
Konkret24

Wbrew informacjom rozsyłanym przez internautów, w latach 2022-2023 do Polski wcale nie przywieziono 12 milionów ton zboża z Rosji. Sprowadzono wielokrotnie mniej.

"Polska sprowadziła 12 milionów ton rosyjskiego zboża"? To nieprawda

"Polska sprowadziła 12 milionów ton rosyjskiego zboża"? To nieprawda

Źródło:
Konkret24

Jarosław Kaczyński w swoich rozważaniach na temat ochrony środowiska podważył wpływ człowieka na zmiany klimatyczne. Przywołał opinię, że to, "co ludzie robią dla zanieczyszczenia atmosfery, to (...) jakby w wielkiej hali sportowej zapalić zapałkę". Stwierdził też, że naturalna emisja dwutlenku węgla, w tym z erupcji wulkanów, jest większa, niż pochodząca z działalności człowieka. Prezes Prawa i Sprawiedliwości się myli.

Klimat, wulkany i emisje CO2. Co nie zgadza się w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Klimat, wulkany i emisje CO2. Co nie zgadza się w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Źródło:
Konkret24

Według polityków Prawa i Sprawiedliwości pakt migracyjny został "podpisany", zawarte są w nim mechanizmy "przymusowej relokacji", a do UE miałoby trafić 4,5 mln migrantów, z czego do Polski 380 tysięcy. Opisujemy, co w tych przekazach jest manipulacją.

"Jeden migrant na 100 mieszkańców" i inne manipulacje o pakcie migracyjnym. Wyjaśniamy

"Jeden migrant na 100 mieszkańców" i inne manipulacje o pakcie migracyjnym. Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Zapowiedź wspólnej wizyty polskiego prezydenta i premiera w Białym Domu wzbudziła emocje po obu stronach sceny politycznej. Ze strony polityków PiS pojawiły się sugestie, że takie zaproszenie to bardziej gest Joe Bidena w stronę Donalda Tuska, bo "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Polscy premierzy gościli jednak u amerykańskich prezydentów, choć rzadziej niż prezydenci.

Szczucki: "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Ale polscy premierzy też tam bywali

Szczucki: "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Ale polscy premierzy też tam bywali

Źródło:
Konkret24

"Ludobójstwo na Wołyniu ma zostać skreślone", "Dzieci mają się nie uczyć o tym, w jaki sposób bohatersko Polacy pomagali Żydom" - politycy komentują propozycje zmian szkolnych podstaw programowych z historii. Czy uczniowie rzeczywiście nie dowiedzą się o kluczowych postaciach i wydarzeniach z historii Polski? Tłumaczymy, na czym polegały prekonsultacje w sprawie zmian programowych.

"Dzieci mają się nie uczyć" o Wołyniu, Pileckim, Powstaniu Wielkopolskim? Wyjaśniamy

"Dzieci mają się nie uczyć" o Wołyniu, Pileckim, Powstaniu Wielkopolskim? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Te witryny wyglądają jak lokalne portale, a tak naprawdę są częścią chińskiej siatki dezinformacyjnej działającej w 30 państwach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. Dwie z nich działają w Polsce - wynika z raportu Citizen Lab. Przeanalizowaliśmy ich treści i powiązania.

Udają lokalne portale, sieją chińską propagandę. Jak działa Paperwall

Udają lokalne portale, sieją chińską propagandę. Jak działa Paperwall

Źródło:
Citizen Lab, Konkret24

"Zamiast CPK - mokradła, zamiast elektrowni jądrowej - mokradła, zamiast Odry - mokradła" - tak ironicznie europoseł PiS Dominik Tarczyński podsumował plany resortu klimatu dotyczące ochrony mokradeł w Polsce. Sugerował, że zamiast stawiać na rozwój i dobrobyt, obecna władza planuje jedynie "powrót do mokradeł". Eksperci tłumaczą, dlaczego nie ma racji.

Tarczyński straszy "powrotem do mokradeł". Eksperci: populizm, etycznie naganne

Tarczyński straszy "powrotem do mokradeł". Eksperci: populizm, etycznie naganne

Źródło:
Konkret24

Ponad 50 tys. wyświetleń ma wpis znanego muzyka Zbigniewa Hołdysa ze zdjęciem piosenkarki Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To przerobiona fotografia, która krąży w sieci od kilku tygodni.

Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To nieprawdziwe zdjęcie

Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To nieprawdziwe zdjęcie

Źródło:
Konkret24

Film robi wrażenie: stacja Euronews miała pokazać, jak francuscy rolnicy, oburzeni listem ukraińskiego ambasadora, obrzucili budynek ambasady Ukrainy obornikiem. Lecz ani nie jest to materiał Euronews, ani ukraińska ambasada, a list został spreparowany. Choć prawdą jest, że zrzucono obornik pod pewnym budynkiem we Francji.

Rolnicy "obrzucili obornikiem ukraińską ambasadę"? W tym filmie nic się nie zgadza

Rolnicy "obrzucili obornikiem ukraińską ambasadę"? W tym filmie nic się nie zgadza

Źródło:
Konkret24

Donald Trump podtrzymuje stanowisko, że Ameryka nie powinna chronić państw, które "nie płacą zobowiązań" w NATO - i powtórzył to na kolejnym wiecu. "Stany Zjednoczone płaciły niemal za wszystko" - oświadczył. Wypowiedzi byłego prezydenta USA mogą wprowadzać w błąd: czym innym są wydatki obronne państw członkowskich, czym innym budżet NATO - na ten składają się wszystkie kraje sojuszu.

Trump: nie płacicie, nie będziemy chronić.  Skąd jest budżet NATO? 

Trump: nie płacicie, nie będziemy chronić. Skąd jest budżet NATO? 

Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość w swoim najnowszym spocie o bezpieczeństwie Polski chwali się, że za czasów rządów tej partii podwoiła się liczba żołnierzy. To wprowadzające w błąd porównanie. Wyjaśniamy.

PiS w spocie: podwoiliśmy liczbę żołnierzy. Niezupełnie

PiS w spocie: podwoiliśmy liczbę żołnierzy. Niezupełnie

Źródło:
Konkret24

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński zarzuca obecnym władzom miasta, że praktycznie nie konsultowały się z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia Strefy Czystego Transportu - która, jak wiadomo, budzi duże emocje. Przeanalizowaliśmy działania ratusza w tej sprawie. Bocheński się myli.

Bocheński: Strefa Czystego Transportu w Warszawie "bez konsultacji społecznych". Nieprawda

Bocheński: Strefa Czystego Transportu w Warszawie "bez konsultacji społecznych". Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość mówi o "lewackim Zielonym Ładzie", a rządzący przypominają, że to przecież realizacja "polityki Janusza Wojciechowskiego". Wyjaśniamy, czym jest Europejski Zielony Ład, jak jest powiązany z polityką rolną UE oraz na co zgadzali się w Brukseli polski komisarz i rząd Mateusza Morawieckiego.

Komisarz Wojciechowski, rolnicy i rządy PiS. "Komu zawdzięczamy Zielony Ład"?

Komisarz Wojciechowski, rolnicy i rządy PiS. "Komu zawdzięczamy Zielony Ład"?

Źródło:
Konkret24

Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska nie wierzy w realizację unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku. Przekonywała w wywiadzie, że tak samo uważa europejska agencja zajmująca się środowiskiem. Tyle że w ostatnim raporcie Europejskiej Agencji Środowiska nic takiego nie ma.

Zalewska: unijna agencja stwierdziła, że "nie mamy szans" osiągnąć celów klimatycznych. To nieprawda

Zalewska: unijna agencja stwierdziła, że "nie mamy szans" osiągnąć celów klimatycznych. To nieprawda

Źródło:
Konkret24

"Szykuje się nowy podatek!" - alarmują internauci, rozsyłając zrzut ekranu tytułu tekstu jednego z serwisów. Postom towarzyszą komentarze o "eurokołchodzie" i "goleniu frajerów". Tłumaczymy, z czym związana ma być opłata za ogrzewanie węglem i gazem - bo zaplanowano ją dopiero za kilka lat, nie będą jej ponosić właściciele lokali, a jej wysokość wciąż nie jest znana.

"Nowy podatek od ogrzewania"? Wyjaśniamy, o co chodzi

"Nowy podatek od ogrzewania"? Wyjaśniamy, o co chodzi

Źródło:
Konkret24

Były minister obrony Mariusz Błaszczak w odpowiedzi na krytykę obecnej władzy co do sposobu realizacji CPK twierdzi, że w tej sprawie istniało "ponadpartyjne poparcie". Tak samo przekonuje szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Tyle że wyniki głosowań nad kluczowymi dla tego projektu ustawami pokazują co innego.

Błaszczak: projekt CPK "uzyskał ponadpartyjne poparcie". Nie, nigdy nie istniało

Błaszczak: projekt CPK "uzyskał ponadpartyjne poparcie". Nie, nigdy nie istniało

Źródło:
Konkret24

Politycy opozycji rozpowszechniają kilkusekundowy fragment wypowiedzi Donalda Tuska o tym, że sprawa niemieckich reparacji została zamknięta wiele lat temu. Te słowa zostały wyrwane z kontekstu. Sens całej wypowiedzi polskiego premiera jest inny od tego, co twierdzą politycy opozycji.

Tusk i słowa o reparacjach. Politycy opozycji manipulują cytatem

Tusk i słowa o reparacjach. Politycy opozycji manipulują cytatem

Źródło:
Konkret24

Niektóre media, a za nimi część internautów, w tym poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski, szerzyli informację o profanacji "polskiego" cmentarza w Brodach w obwodzie lwowskim. Sprawę zbadał na miejscu i zdementował polski konsulat we Lwowie.

Profanacja "polskiego cmentarza" w Ukrainie? Nieprawda

Profanacja "polskiego cmentarza" w Ukrainie? Nieprawda

Źródło:
Konkret24