Opozycja do rządu: "Ile daliście azyli dla Białorusinów?". Sprawdziliśmy. Inne narodowości też

Opozycja do rządu: "Ile daliście azyli dla Białorusinów?". Sprawdziliśmy. Innych cudzoziemców teżShutterstock

W ostatnich latach coraz mniej cudzoziemców szukało ochrony międzynarodowej w Polsce. Nie dotyczy to Białorusinów - od 2020 roku liczba składanych przez nich wniosków rośnie lawinowo. Spośród innych narodowości otrzymujących w naszym kraju którąś z form ochrony dominowali obywatele Rosji, Ukrainy, Tadżykistanu, Syrii, Turcji.

Zatrzymanie białoruskiego aktywisty Ramana Pratasiewicza po przymusowym lądowaniu samolotu w Mińsku 23 maja uruchomiło dyskusję o tym, jak Polska pomaga prześladowanym cudzoziemcom, którzy szukają ochrony w naszym kraju. Krytyka pod adresem rządu przybrała na sile z końcem maja, gdy okazało się, że po złożeniu przez Pratasiewicza w lutym 2020 roku wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej Urząd do Spraw Cudzoziemców sprawę umorzył, bo opozycjonista nie odebrał listu poleconego. I nawet go o tym nie poinformowano - także wtedy, gdy przyszedł do urzędu po przedłużenie pobytu w Polsce.

30 maja w programie "Kawa na ławę" w TVN24 przedstawiciele opozycji wytykali rządowi, że dużo Białorusinów składa w Polsce wnioski o azyl, lecz go nie dostają. "Pani minister, leży sto wniosków od ludzi z Białorusi" - mówił do Jadwigi Emilewicz z PiS Bartłomiej Arłukowicz, europoseł Platformy Obywatelskiej. I dwukrotnie dopytywał: "Ile daliście azyli Białorusinom, ile daliście azyli?".

"Tych wniosków jest bardzo dużo. Sytuacja z opozycją nie jest biało-czarna jednoznacznie w każdym przypadku" - odpowiedziała Emilewicz.

Arłukowicz do Emilewicz: "Ile daliście azyli Białorusinom?"
Arłukowicz do Emilewicz: "Ile daliście azyli Białorusinom?" tvn24

Nieco wcześniej, 26 maja na konferencji prasowej, poseł PO Michał Szczerba poinformował: "W roku 2020 i 2021 801 Białorusinów i Białorusinek składało wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Z tych 801 wniosków złożonych do państwa polskiego tylko 17 osób uzyskało status uchodźcy, a 226 tak zwaną ochronę międzynarodową uzupełniającą". Szczerba uzyskał te informacje w ramach kontroli poselskiej w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.

"Przyjęliśmy w ostatnim roku, od tych sfałszowanych wyborów, 120 tysięcy Białorusinów" - stwierdził z kolei 11 czerwca wiceminister kultury Jarosław Sellin w "Jeden na jeden" w TVN24.

Z drugiej strony, lider Konfederacji Krzysztof Bosak ostrzegał 31 maja w Radiu Zet, że "udzielanie azylu politycznego na prawo i lewo to prosta droga do tego, żeby mieć na arenie międzynarodowej więcej rywali, niż jest się w stanie obsłużyć".

Jaka jest więc prawda: Polska udziela azylu politycznego "na prawo i lewo", czy jednak oszczędnie takie decyzje wydaje? Zajrzeliśmy do dostępnych powszechnie statystyk Urzędu do Spraw Cudzoziemców. O część danych, szczególnie dotyczących tego roku, dodatkowo poprosiliśmy. Ostatnie dane otrzymaliśmy 14 czerwca. Ze statystyk wynika, że w ostatnich latach spada łączna liczba cudzoziemców składających wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce, ale bardzo wzrosła liczba Białorusinów, którzy się o to ubiegają. Jednak azyl uzyskała tylko jedna osoba z Białorusi.

Formy ochrony cudzoziemców w Polsce

Najpierw wyjaśnijmy, o co mogą się ubiegać cudzoziemcy ze strony państwa polskiego. Bo pod powszechnym sformułowaniem "starać się o azyl" mieszczą się różne statusy. I tak: według ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielenie ochrony międzynarodowej ma dwie formy: nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie ochrony uzupełniającej.

1) Status uchodźcy może zostać nadany, jeśli cudzoziemiec nie może lub nie chce korzystać z ochrony zapewnionej przez kraj ojczysty z powodu uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w tym kraju z powodu: rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności do określonej grupy społecznej.

2) Ochronę uzupełniającą można otrzymać, gdy nie spełnia się warunków do przyznania statusu uchodźcy: gdy powrót do kraju pochodzenia może skutkować rzeczywistym ryzykiem doznania poważnej krzywdy; orzeczeniem kary śmierci; wykonaniem egzekucji; torturami; nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem.

Pozostałe formy to: udzielenie azylu, udzielenie ochrony czasowej, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych.

3) Azyl w Polsce można otrzymać, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes Polski. Razem z otrzymaniem azylu udziela się zezwolenia na pobyt stały.

4) Zgoda na pobyt tolerowany może zostać udzielona wyłączne w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Taką zgodę może otrzymać cudzoziemiec, gdy - w dużym skrócie - zobowiązanie go do powrotu może nastąpić jedynie do państwa, w którym byłby zagrożony.

5) Ochronę czasową mogą otrzymać cudzoziemcy masowo przybywający do Polski, którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub określony obszar geograficzny, z powodu: obcej inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych, rażących naruszeń praw człowieka.

"Błagam, pomóżcie mi uwolnić mojego syna". Rodzice Ramana Pratasiewicza proszą o pomoc
"Błagam, pomóżcie mi uwolnić mojego syna". Rodzice Ramana Pratasiewicza proszą o pomocFakty po południu TVN24

Po przyznaniu danego statusu cudzoziemcowi przysługuje mu określony zakres ochrony i praw. O tym, co który status obejmuje, informujemy na końcu tekstu.

Liczba wniosków spada, odsetek zgód rośnie od 2020 roku

Decyzje w sprawie cudzoziemców podejmuje w Polsce szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Urząd na stronie internetowej publikuje roczne zestawienia statystyczne. Jakub Dudziak, rzecznik urzędu, podał nam dane także za ten rok, do końca maja.

Od 2015 roku maleje liczba osób, które złożyły w Polsce wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej i azylu. Sześć lat temu było takich próśb ponad 12 tys., w 2020 roku - niecałe 3 tys.

Uznawalność wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, czyli odsetek rozpatrzonych pozytywnie, wynosił: w 2015 roku - 15 proc., w 2016 - 11 proc., w 2017 - 19 proc., w 2018 - 14 proc., w 2019 - 13 proc., w 2020 - 16 proc., od stycznia do maja tego roku - 39 proc. Najwięcej objętych ochroną międzynarodową w Polsce osób pochodziło z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Syrii, Tadżykistanu, Turcji.

Wnioski do polskich władz o ochronę międzynarodową i azyl w latach 2015-2021Urząd do Spraw Bezpieczeństwa

W ciągu ostatnich sześciu lat najwięcej wniosków o azyl i pozytywnych decyzji w sprawach azylowych było w 2015 roku. Odpowiednio: 118 i 56. Od 2017 roku liczba takich wniosków spadła, a pozytywnych decyzji w sprawie azylu wydano tylko siedem. Dotyczyły osób z Białorusi, Norwegii i Syrii.

Zgodę na pobyt tolerowany otrzymały w 2015 roku 143 osoby, rok później - połowa mniej. W tym roku do maja już nikt. Takie zgody dotyczyły głównie obywateli Rosji, Gruzji, Ukrainy.

Pozytywne decyzje polskich władz w latach 2015-2021Urząd do Spraw Cudzoziemców

Natomiast zgód na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych wydawano od 2015 roku mniej więcej na podobnym poziomie, około 200. Głównie dostawali je obywatele Rosji, Ukrainy i Armenii.

Coraz więcej Białorusinów objętych ochroną międzynarodową

Przypomnijmy, że według posła Szczerby w latach 2020 i 2021 wniosków od osób z Białorusi o udzielenie im ochrony międzynarodowej było 801 - i że 17 osób ją dostało, a 226 dostało tzw. ochronę międzynarodową uzupełniającą. Zaś poseł Arłukowicz mówił o 100 wnioskach "ludzi z Białorusi", a wiceminister Sellin zapewniał, że "przyjęliśmy w ostatnim roku 120 tysięcy Białorusinów".

Co pokazują dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców? Że od 2015 do 2019 roku niewielu Białorusinów składało w Polsce wnioski o ochronę międzynarodową. Zmieniło się to gwałtownie w 2020 roku, czyli po rozpoczęciu tam masowych, trwających do dzisiaj protestów brutalnie tłumionych przez władze. W 2019 roku 27 Białorusinów złożyło takie wnioski, w 2020 - już 407, a w pierwszych pięciu miesiącach tego roku - aż 549. To nieco więcej niż podawał poseł Szczerba i dużo więcej, niż mówił poseł Arłukowicz.

Ochrona międzynarodowa Białorusinów w PolsceUrząd do Spraw Cudzoziemców

Wzrosła też liczba pozytywnie załatwianych takich wniosków. W 2019 roku wydano tylko trzy zgody na ochronę międzynarodową, w 2020 - już 81. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku 232, co stanowi 42 proc. złożonych wniosków.

Jeśli natomiast chodzi o wnioski o azyl w Polsce: od 2015 roku do końca maja tego roku Białorusini złożyli 16 takich wniosków. Tylko raz wydano pozytywną decyzję: w 2017 roku.

Przyznany status a zakres przysługującej ochrony i praw

Prezentujemy, jaki zakres ochrony i praw wiąże się z poszczególnymi formami przyznanej cudzoziemcom w Polsce ochrony. W przypadku statusu uchodźcy jest to:

karta pobytu na trzy lata

możliwość korzystania z pomocy społecznej (w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne)

uprawnienia cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy, czyli m.in.: dostęp do systemu oświaty, rynku pracy, prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, do korzystania z pomocy społecznej i darmowej opieki zdrowotnej

brak możliwości wydania w jego sprawie decyzji o zobowiązaniu do powrotu bez pozbawienia go ochrony

możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, jeśli przebywał nieprzerwanie na terytorium Polski nie krócej niż pięć lat.

W przypadku przyznania ochrony uzupełniającej przysługuje:

karta pobytu na dwa lata

możliwość korzystania z pomocy społecznej (w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne)

uprawnienia cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy, czyli m.in. dostęp do systemu oświaty oraz rynku pracy, prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej, do korzystania z pomocy społecznej i darmowej opieki zdrowotnej

brak możliwości wydania w jego sprawie decyzji o zobowiązaniu do powrotu bez pozbawienia go ochrony

możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, jeśli przebywał nieprzerwanie na terytorium Polski nie krócej niż pięć lat.

W przypadku przyznania azylu przysługuje:

możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały

brak możliwości wydania w sprawie danej osoby decyzji o zobowiązaniu do powrotu bez pozbawienia jej ochrony.

W przypadku przyznania pobytu tolerowanego przysługuje:

uprawnienie do wykonywania pracy bez konieczności uzyskiwania dodatkowo zezwolenia na pracę

możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, jeśli dana osoba przebywała nieprzerwanie na terytorium Polski przez nie mniej niż 10 lat.

W przypadku przyznania pobytu ze względów humanitarnych przysługuje:

karta pobytu na dwa lata

uprawnienie do wykonywania pracy bez konieczności uzyskiwania dodatkowo zezwolenia na pracę

możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, jeśli dana osoba przebywała nieprzerwanie na terytorium Polski nie krócej niż pięć lat.

Autor: Jan Kunert / Źródło: Konkret24; zdjęcie: Shutterstock

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

"A czy państwo otrzymali już powołanie na ćwiczenia wojskowe..." - tego typu komentarze krążą w mediach społecznościowych w reakcji na publikowane w sieci karty powołań do wojska. Według nagłaśnianego przekazu wojsko ma teraz wysyłać więcej takich kart i to do osób "z łapanki". Uspokajamy i wyjaśniamy.

"Zapukało do mnie wojsko". Co wiemy o kartach powołań

"Zapukało do mnie wojsko". Co wiemy o kartach powołań

Źródło:
Konkret24

W sieci rozchodzi się opowieść o tym, jak to prezydent Wołodymyr Zełenski rzekomo kupił kasyno i hotel na Cyprze - posty o tym wrzucane są przy okazji różnych wypowiedzi dotyczących Ukrainy. To kolejny przykład historii stworzonej przez rosyjską propagandę po to, by zdyskredytować ukraińskiego prezydenta - ale też tych, którzy pomagają Ukrainie. W tym między innymi polski rząd.

Zełenski, hotel i kasyno na Cyprze. Jak rosyjska propaganda tworzy napięcia dyplomatyczne

Zełenski, hotel i kasyno na Cyprze. Jak rosyjska propaganda tworzy napięcia dyplomatyczne

Źródło:
Konkret24

Uczestnicy rolniczego protestu w Brukseli utrzymują, że jedną z przyczyn interwencji policji był fakt, że nieśli polskie flagi. Tak samo sugerował w swoim tekście rolniczy portal. Brukselska policja wyjaśnia, dlaczego polscy rolnicy "zostali poproszeni o przeniesienie się" w inne miejsce. Nie o flagę chodziło.

Rolnicy w Brukseli "osaczeni", bo "chodzili z polską flagą"? Policja wyjaśnia powód

Rolnicy w Brukseli "osaczeni", bo "chodzili z polską flagą"? Policja wyjaśnia powód

Źródło:
Konkret24

Jedni krytykują grafiki zdobiące autokar polskiej reprezentacji na Euro 2024, inni oburzają się, że taki sam autobus dostała reprezentacja Ukrainy. Dlaczego tak jest i skąd takie zdobienie wozów? Wyjaśniamy.

"Ukraina ma taki sam autobus jak Polska"? Nie tylko ona

"Ukraina ma taki sam autobus jak Polska"? Nie tylko ona

Źródło:
Konkret24

Jedni twierdzą, że zastrzeganie numeru PESEL to wstęp do likwidacji gotówki, inni - że chodzi o większą inwigilację obywateli. Wokół nowej usługi narosło już wiele fałszywych przekazów. Weryfikujemy je.

"Jest drugie dno" przy zastrzeżeniu numeru PESEL? Rozwiewamy mity

"Jest drugie dno" przy zastrzeżeniu numeru PESEL? Rozwiewamy mity

Źródło:
Konkret24

Samolot podnosi się z pasa startowego, gdy tuż za nim, na tym samym pasie, ląduje już inny - taką scenę widać na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Komentujący uznał to "przykład synchronizacji lądowania", ale wielu internautów nie wierzy w prawdziwość filmu. Jaka jest prawda?

"Ciekawy przykład synchronizacji" lądowania i startu samolotów? Wręcz przeciwnie

"Ciekawy przykład synchronizacji" lądowania i startu samolotów? Wręcz przeciwnie

Źródło:
Konkret24

Politycy PiS i Suwerennej Polski wykorzystują pismo wysłane przez Podlaski Urząd Wojewódzki do samorządowców jako dowód, jakoby rząd wydał "polecenie szukania miejsc na ośrodki dla nielegalnych migrantów". To przekaz nieprawdziwy, wzbudzający niepokój w lokalnej społeczności. Dokument dotyczy czego innego, a procedurę tę opisał dwa lata temu rząd Zjednoczonej Prawicy.

Rząd "szuka miejsc dla nielegalnych migrantów" na Podlasiu? O co chodzi z pismem wojewody

Rząd "szuka miejsc dla nielegalnych migrantów" na Podlasiu? O co chodzi z pismem wojewody

Źródło:
Konkret24

Według wielu internautów polsko-rosyjskę granicę na Mierzei Wiślanej wyznacza niski płot z siatki. Nagrania i zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych pokazują dość liche ogrodzenie, które biegnie w poprzek plaży. Tyle że granica państwowa przebiega w innym miejscu i w inny sposób jest ochraniana. Wyjaśniamy.

"Tak wygląda nasza granica z Rosją"? Nie. Wygląda inaczej

"Tak wygląda nasza granica z Rosją"? Nie. Wygląda inaczej

Źródło:
Konkret24

W rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu już nie będą brać udziału, a na mandaty posłów Parlamentu Europejskiego jeszcze czekają. Wyjaśniamy, jaka jest teraz sytuacja posłów, którzy w wyniku niedzielnych wyborów pojadą do Brukseli. I kiedy ich miejsca w Sejmie zostaną uzupełnione.

25 wybranych. Jeszcze nie są europosłami, a w Sejmie już nie zagłosują

25 wybranych. Jeszcze nie są europosłami, a w Sejmie już nie zagłosują

Źródło:
Konkret24, PAP

"W zamian za to wejdą prażone chrząszcze", "chyba trzeba wyjść z Unii, bo za chwile nic nie zjemy" - piszą oburzeni internauci, komentując rozpowszechnianą w sieci informację, jakoby Unia Europejska zakazała produkcji chipsów o smaku bekonowym. Tylko że to fake news. Chodzi o inny zakaz.

Unia zakazała chipsów o smaku bekonu? To nie tak, wyjaśniamy

Unia zakazała chipsów o smaku bekonu? To nie tak, wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Czy Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik i Daniel Obajtek mogą się już czuć bezpieczni, bo immunitet europosła "nie dotyczy czynów popełnionych przed wyborem"? Dyskusja na ten temat rozpoczęła się w sieci zaraz po ogłoszeniu wstępnych wyników głosowania. Tłumaczymy, czym różnią się sytuacje trójki przyszłych europosłów.

Immunitet europosła "nie dotyczy czynów popełnionych przed otrzymaniem mandatu"? To zależy

Immunitet europosła "nie dotyczy czynów popełnionych przed otrzymaniem mandatu"? To zależy

Źródło:
Konkret24

Podczas wizyty w Brukseli Jarosław Kaczyński przestrzegał przed "szaleństwem klimatycznym". Mówił, że człowiek nie wpływa na zmiany klimatu. Sugerował, że aby zredukować emisję CO2 do zera, trzeba by "zlikwidować ludzi w Europie". Przywoływał wątpliwe tezy naukowe. Nic z tego nie jest prawdą.

Kaczyński mówi o "szaleństwie klimatycznym" Brukseli. Cztery fałsze naraz

Kaczyński mówi o "szaleństwie klimatycznym" Brukseli. Cztery fałsze naraz

Źródło:
Konkret24

Telewizja Polska udostępniła redakcji Konkret24 informacje o zarobkach Jacka Kurskiego w latach 2016-2023. Startujący teraz do Parlamentu Europejskiego z list PiS były prezes TVP zarobił w sumie ponad 4,6 miliona złotych brutto. Wynagrodzenie rosło z roku na rok, w samym 2020 roku było to ponad milion.

Ile Jacek Kurski zarobił w TVP? Mamy pełne dane

Ile Jacek Kurski zarobił w TVP? Mamy pełne dane

Źródło:
Konkret24

W popularnym przekazie Niemcy i niemiecka firma rzekomo mają kontrolować poszukiwania "złóż surowców krytycznych" w okolicy Suwałk. Bogate złoża m.in. tytanu i wanadu jakoby "mają trafić do UE, a głównie do Niemiec". Poszukiwania rzeczywiście miały miejsce, ale ich celem wcale nie było wydobycie.

Na Suwalszczyźnie poszukują złóż krytycznych, "które mają trafić do Niemiec"? Wyjaśniamy

Na Suwalszczyźnie poszukują złóż krytycznych, "które mają trafić do Niemiec"? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Po polskich ulicach "chodzą nielegalni, niezidentyfikowani migranci" - alarmują politycy PiS i Suwerennej Polski. Opowiadają, że relokacja w ramach paktu migracyjnego się już zaczęła, bo Niemcy przysłali nam tysiące migrantów "w ostatnich kilku miesiącach". Przestrzegamy: to przekaz fałszywy. Pakt migracyjny nie wszedł w życie, nie ma relokacji w jego ramach. Wyjaśniamy, jakie dane wykorzystano w tej narracji.

Prawica: "pakt migracyjny już działa", "Polska przyjmuje migrantów z Niemiec". Nie, to fałsz

Prawica: "pakt migracyjny już działa", "Polska przyjmuje migrantów z Niemiec". Nie, to fałsz

Źródło:
Konkret24

Pomagaliśmy straży pożarnej i szpitalom, nie braliśmy pieniędzy dla siebie, prawo na to pozwalało - tłumaczą politycy Suwerennej Polski i PiS, odpierając zarzuty w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Rafał Bochenek mówi o "odwracaniu pojęć" i "nadawaniu nowego znaczenia" temu, co robił rząd Zjednoczonej Prawicy. Jednak to Suwerenna Polska stosuje strategię "odwracania pojęć" i manipuluje opinią publiczną. Wyjaśniamy.

Afera Funduszu Sprawiedliwości. Manipulacje Suwerennej Polski po ujawnieniu taśm

Afera Funduszu Sprawiedliwości. Manipulacje Suwerennej Polski po ujawnieniu taśm

Źródło:
Konkret24

"Ktoś wie co to za bydło było wczoraj na Placu Zamkowym?" - zapytał jeden z internautów, którego wpis ze zdjęciem pokazującym zaśmieconą ulicę zatacza coraz szersze kręgi w sieci. Nie ma ono jednak nic wspólnego z wiecem w Warszawie.

Tak wyglądał plac Zamkowy w Warszawie po manifestacji 4 czerwca? To inne miasto

Tak wyglądał plac Zamkowy w Warszawie po manifestacji 4 czerwca? To inne miasto

Źródło:
Konkret24

Jarosław Kaczyński na wiecach uspokaja Polaków, że żyją w bezpiecznym kraju. Tłumaczy, że "rozpoczął to jego świętej pamięci brat, kiedy został ministrem sprawiedliwości". Wtedy to bowiem według prezesa PiS przestępczość w Polsce zaczęła spadać. Dane pokazują raczej trend przeciwny.

Jarosław o Lechu: "mocno dokręcił śrubę" i przestępczość "zaczęła spadać". Dane nie potwierdzają

Jarosław o Lechu: "mocno dokręcił śrubę" i przestępczość "zaczęła spadać". Dane nie potwierdzają

Źródło:
Konkret24

"Wystarczyło kilka miesięcy rządów koalicji 13 grudnia, a zyski Orlenu spadają" - oświadczył poseł PiS Radosław Fogiel, komentując wyniki spółki za pierwszy kwartał 2024 roku. Eksperci przeanalizowali dokładnie te dane i wskazują rzeczywistych "trzech głównych winowajców".

Fogiel o spadku zysku Orlenu po "kilku miesiącach rządów". Eksperci: oto winowajcy

Fogiel o spadku zysku Orlenu po "kilku miesiącach rządów". Eksperci: oto winowajcy

Źródło:
Konkret24

Kandydatka PiS do europarlamentu Małgorzata Gosiewska broni prezesa partii - jej zdaniem Jarosław Kaczyński nigdy nie mówił, że migranci przenoszą pasożyty. Przypominamy, kiedy takie słowa padły.

Kaczyński, migranci i pasożyty. Gosiewska: nie ma takiego cytatu. Jest

Kaczyński, migranci i pasożyty. Gosiewska: nie ma takiego cytatu. Jest

Źródło:
Konkret24

Europoseł Adam Bielan twierdzi, że obecna koalicja rządząca nie protestowała w 2017 roku przeciwko ustawie, która zmieniła zasady funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. To nieprawda. Przypominamy, jak wyglądało głosowanie nad ustawą z wrzutką o Funduszu.

Bielan: obecnie rządzący nie protestowali, gdy zmieniano przepisy o Funduszu Sprawiedliwości. To nieprawda

Bielan: obecnie rządzący nie protestowali, gdy zmieniano przepisy o Funduszu Sprawiedliwości. To nieprawda

Źródło:
Konkret24

Po meczu siatkarskim w Suwałkach pojawiły się informacje o rzekomym wpuszczaniu za darmo ukraińskich kibiców. Te doniesienia nie są prawdziwe, a ich celem jest antagonizowanie obu narodów.

"Polscy kibice 130 złotych za bilet, Ukraińcy za darmo"? Nieprawda

"Polscy kibice 130 złotych za bilet, Ukraińcy za darmo"? Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Były prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki twierdzi, że nie wykorzystywał tego stanowiska i publicznych pieniędzy do walki o fotel posła. Prześledziliśmy jego aktywności w okręgu, z którego startował. Już w prekampanii prezes RCL jeździł tam, by przekazać wozy strażakom, wspierać lokalnych polityków PiS, odsłaniać pomnik, wmurowywać kamień węgielny, rozdawać na ulicy kwiaty czy nawet papieskie encykliki.

"Co w tym złego?". Jak Szczucki za publiczne pieniądze promował samego siebie

"Co w tym złego?". Jak Szczucki za publiczne pieniądze promował samego siebie

Źródło:
Konkret24

W przekazie polityków Prawa i Sprawiedliwości rząd znacząco obniżył 14. emeryturę i wprowadził "program 1000 minus". Tyle że wysokość tego świadczenia była znana już dawno i zapisana w przepisach przyjętych jeszcze w 2021 roku, a ubiegłoroczna nadzwyczajna podwyżka wynikała z pomyłki Jarosława Kaczyńskiego.

PiS: rząd obniża 14. emeryturę. Takie przepisy przyjęto już w 2021 roku. Wyjaśniamy

PiS: rząd obniża 14. emeryturę. Takie przepisy przyjęto już w 2021 roku. Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24