200 proc. wynagrodzenia dla lekarzy walczących z pandemią? Nie dla wszystkich

ShutterstockLekarze i pielęgniarki zmagają się z falą hejtu

"200% dodatku za walkę z #COVID19" – tak kancelaria premiera promuje ustawę antycovidową, która trafiła do Senatu. Tylko że owe 200 proc. nie dotyczy wcale wszystkich lekarzy walczących z pandemią.

Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 Sejm uchwalił 22 października. O wątpliwościach, jakie powodują niektóre przepisy, pisaliśmy w Konkret24.

PiS, zapowiadając ten projekt, nazywał go "ustawą o dobrym samarytaninie". Kancelaria premiera na Twiterze napisała: "Ustawa 'o dobrym Samarytaninie' to m. in: Bezpieczeństwo prawne dla lekarzy walczących z #COVID19, 200% dodatku za walkę z #COVID19, 100% wynagrodzenia za czas kwarantanny i izolacji dla medyków, Możliwość pracy na kwarantannie za zgodą pracodawcy".

Sejm zdecydował w sprawie projektu ustawy covidowej. Większość poprawek opozycji odrzucono
Sejm zdecydował w sprawie projektu ustawy covidowej. Większość poprawek opozycji odrzuconoFakty TVN

Kancelaria cytowała też na Twitterze ministra zdrowia Adama Niedzielskiego: "Dodatek z tytułu zwalczania #COVID19 będzie płacony każdemu personelowi zaangażowanemu w walkę z koronawirusem. To podwojenie podstawowego wynagrodzenia - dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia".

Opierając się na takich źródłach i wypowiedziach polityków, media podawały informacje o podwójnym wynagrodzeniu, które mają otrzymać medycy walczący z epidemią.

Tylko dla osób skierowanych przez wojewodów

Tymczasem w projekcie ustawy nie było zapisu o tym, że "każdy" z personelu medycznego, zaangażowanego w zwalczanie pandemii, otrzyma podwójne wynagrodzenie. To dotyczy wyłącznie osób kierowanych przez wojewodów do zwalczania pandemii. Potwierdził to poseł PiS Czesław Hoc, który, prezentując projekt ustawy w Sejmie, powiedział: "Podwyższamy do 200 procent wynagrodzenie zasadnicze wraz z pochodnymi dla osób skierowanych przez wojewodę do pracy związanej ze zwalczaniem COVID-19".

Wojewoda ma prawo nakazać personelowi medycznemu stawienie się do pracy w określonej placówce medycznej na podstawie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

1. Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. 2. Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. (...) 4. Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa – minister właściwy do spraw zdrowia. art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Przepis dotyczący wynagradzania medyków, uchwalony w ustawie antycovidowej 22 października, brzmi (wytłuszczenia od red.): "Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie lub uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii. Osobom, którym wynagrodzenie ustalono na podstawie uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia o charakterze stałym, wynagrodzenie to wypłaca się miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który ono przysługuje".

Te wynagrodzenia nie będą wypłacane z budżetów placówek medycznych, tylko z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest premier.

Czyli - jak wynika z ustawy - beneficjentami tego przepisu są wyłącznie osoby skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii przez wojewodów. Jak pisaliśmy w Konkret24 16 października po otrzymaniu danych z 14 województw, takie skierowania otrzymały w nich do tego czasu 382 osoby.

Jak pracują lekarze z nakazem pracy?
Jak pracują lekarze z nakazem pracy?tvn24

Nie dostaną one jednak swojego dotychczasowego wynagrodzenia, lecz 200 proc. zasadniczego wynagrodzenia (a więc bez dodatków), jakie obowiązuje na stanowisko w tym szpitalu, do którego zostały skierowane. Jeśli np. zasadnicze wynagrodzenie dla anestezjologa wynosi 4 tys. zł, to otrzyma on 8 tys. zł, jeśli poprzednio zarabiał mniej, a jeśli zarabiał np. 10 tys. zł, otrzyma nie mniej niż 10 tys. zł – a nie dwukrotność swoich zarobków.

A medycy w szpitalach tworzonych?

Czy ten przepis ma zastosowanie wobec medyków zgłaszających się do pracy w tworzonych ad hoc szpitalach tymczasowych, jak np. na Stadionie Narodowym w Warszawie? Są to bowiem placówki nowe, więc bez dotychczasowych stawek zasadniczych na poszczególnych stanowiskach. Zapytaliśmy o to Ministerstwo Zdrowia. Czekamy na odpowiedź.

Z analizy uchwalonych 22 października przepisów wynika, że do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być kierowani przez wojewodę także medycy, którzy sami zgłoszą się do niego z odpowiednim wnioskiem, a więc osoby powyżej 60. roku życia w przypadku kobiet i powyżej 65 lat w przypadku mężczyzn; osoby samotnie wychowujące dziecko do 18 lat; osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat.

Trwają prace nad powstaniem sieci szpitali tymczasowych
Trwają prace nad powstaniem sieci szpitali tymczasowychFakty po południu

"Obecny zapis obejmuje znikomą część środowiska"

Środowiska lekarskie chciały zupełnie innych zapisów o wynagradzaniu medyków. "Proponowaliśmy, aby 200 proc. wynagrodzenia mieli zagwarantowane wszyscy lekarze walczący z COVID-19, nieważne, czy oddelegowani do pracy czy nie, nieważne, czy pracujący w szpitalu wojewódzkim, powiatowym czy innym podmiocie" – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja, którego relację z obrad sejmowej komisji zdrowia zmieścił portal Naczelnej Izby Lekarskiej. "Poprawka została odrzucona, a obecny zapis obejmuje znikomą część środowiska, co może doprowadzić do wewnętrznych konfliktów - ocenił prezes NRL" - czytamy

Z kolei Porozumienie Chirurgów Skalpel w liście otwartym do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego żąda m.in. "godziwego wynagrodzenia, nie mniejszego niż 200% wynagrodzenia miesięcznego przewidzianego w rozporządzeniu w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów i jednocześnie nie mniejsze niż 200% łącznego wynagrodzenia za zeszły miesiąc, które lekarz wykonujący pracę przy zwalczaniu epidemii Covid-19 osiągnął w związku z wykonywaniem zawodu, niezależnie od formy zatrudnienia".

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki o nowej ustawie medycznej
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki o nowej ustawie medycznejtvn24

Uchwalona 22 października ustawa trafiła do Senatu, który zajmie się nią na posiedzeniu 26 października.

Autor: Piotr Jaźwiński / Źródło: Konkret24; zdjęcie: Shutterstock

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości