Rzecznik PiS o lex Obajtek: w Anglii i Niemczech funkcjonują takie przepisy. Ekspert: tak, ale w całkowicie odmiennej kulturze prawa

Źródło:
Konkret24
Bochenek o "lex Obajtek": bliźniacze rozwiązania są w Europie ZachodniejTVN24
wideo 2/4
Bochenek o "lex Obajtek": bliźniacze rozwiązania są w Europie ZachodniejTVN24

Rafał Bochenek przekonuje, że nowe przepisy prawa handlowego nie były przygotowane w kontekście fuzji Orlenu i Lotosu, by chronić władze tych spółek za ewentualne niekorzystne decyzje. Ponadto są wzorowane na rozwiązaniach niemieckich i z XVIII-wiecznej Anglii. Prawnik mówi, że taki "przeszczep" jest nieuzasadniony i błędny.

We wtorek 17 stycznia "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że przed zakończeniem fuzji Orlenu z Lotosem i odsprzedażą części majątku Lotosu znowelizowano polski Kodeks spółek handlowych (KSH) tak, aby członkowie władz spółek nie ponosili odpowiedzialności za błędne decyzje. Dodatkowo w tworzeniu nowego prawa brali udział członkowie rady nadzorczej Orlenu. Ponieważ ustawa dotyczy właśnie zarządów spółek i rad nadzorczych spółek takich jak PKN Orlen, zaczęto mówić o niej "lex Obajtek". Na pytanie o to, "czy mogło być tak, że prawo było pisane pod konkretną inwestycję", odpowiadał tego samego dnia w Sejmie rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

"To są mechanizmy, które w polskim parlamencie są raczej nieznane. Z tymi mechanizmami mamy do czynienia na forum Unii Europejskiej. I to właśnie w Unii Europejskiej prawo jest bardzo często pisane pod dyktando konkretnych środowisk, grup politycznych czy lobbystów. To tam jest ten problem" - odpowiedział rzecznik. Dopytany o tę kwestię dodał:

Te przepisy, które zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego, są wzorowane na tych, które już od wielu, wielu lat funkcjonują w wielu krajach zachodniej Europy, w krajach anglosaskich. W Wielkiej Brytanii już od XVIII wieku mamy tego typu rozwiązania. W 2005 roku bodajże w Niemczech w jednym z artykułów dotyczącym kodeksu czy spółki akcyjnej jest zapis bardzo podobny, bliźniaczy do tego, który jest w naszym, polskim kodeksie.

Zapytaliśmy prawników, specjalistów prawa handlowego, czy rzeczywiście podobne rozwiązania funkcjonują w krajach zachodnich i czy można porównywać je do tych wprowadzonych w Polsce.

Usunięcie i dodanie punktu w przepisie o odpowiedzialności

Polskie zmiany dotyczą art. 483 Kodeksu spółek handlowych mówiącego o odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych za działanie na szkodę spółki. W pierwszym paragrafie tego artykułu zapisano: "Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy". W nowelizacji z lutego 2022 usunięto paragraf drugi, który mówił o tym, że wymienieni członkowie spółki przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni "dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności". Ten paragraf przeniesiono z artykułu 483 do artykułu 377, do części mówiącej już tylko o prawach i obowiązkach zarządu, a nie o jego odpowiedzialności. Główna i najszerzej komentowana zmiana dotyczy jednak dodania paragrafu trzeciego, w którym zapisano:

Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

Oznacza to, że jeśli członek zarządu lub rady nadzorczej spółki wykaże, że działał w sposób lojalny wobec niej, a dodatkowo "na podstawie informacji, analiz i opinii", to może uniknąć odpowiedzialności za swoje decyzje biznesowe, które mogły zaszkodzić firmie.

Jak tłumaczy na swojej stronie Ministerstwo Aktywów Państwowych, dzięki tej zmianie chciano wprowadzić do polskich przepisów zasadę biznesowej oceny sytuacji (z ang. business judgement rule). "Oznacza przede wszystkim możliwość wyłączenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wskutek decyzji jej organów, które po fakcie okazały się błędne, o ile podejmowane były w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego, w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje" - wyjaśnia resort.

Również w informacji ministerstwa pojawił się argument, iż "podobne do powyższego rozwiązania znaleźć można w kodeksach lub ustawach wielu państw, w tym w Austrii, Chorwacji, Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Słowacji czy Rumunii".

"Ta nowela wywołuje zrozumiałe i bardzo poważne zaniepokojenie"

Profesor dr hab. Michał Romanowski, specjalista prawa handlowego i prawa spółek oraz współautor wielu wcześniejszych zmian Kodeksu spółek handlowych, przekonuje jednak w rozmowie z Konkret24, że koncepcja business judgement rule była już wcześniej obecna w polskim prawie. - Wywodzono ją wprost ze standardu należytej staranności profesjonalnej, czyli tego, co było zapisane w paragrafie drugim usuniętym przez nowelizację ksh z przepisu o odpowiedzialności - mówi. - Ta koncepcja była w prawie polskim co najmniej od Kodeksu handlowego z 1934 roku, czyli prawie 100 lat. Dlatego nie można mówić, że coś nowego zostało wprowadzone do prawa polskiego, co było nieobecne wcześniej. Kluczowe jest jednak, że nie było to ujęte tak kazuistyczne z odwołaniem do informacji, analiz i opinii - dodaje.

Zdaniem prawnika wyrzucenie punktu mówiącego o konieczności dołożenia należytej staranności przez menadżera z przepisu o odpowiedzialności i zastąpienie go punktem o "postępowaniu w sposób lojalny wobec spółki (...) na podstawie informacji, analiz i opinii" budzi największe wątpliwości. - Jeżeli tę należytą staranność menadżera wyrzuca się z przepisu o odpowiedzialności, a do tego przepisu wrzuca się coś, co się nazywa business judgement rule i tak się ją formułuje, jak się ją formułuje, czyli wskazuje się, że menadżer nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli działał na podstawie informacji, analiz i opinii, i to wszystko dzieje się w najbliższym sąsiedztwie sprzedaży przez Orlen udziałów w Rafinerii Gdańskiej, to prowadzi to do wniosków, że tu dochodzi do rozmycia odpowiedzialności, w praktyce oznacza brak odpowiedzialności - mówi. - Ta nowela KSH wywołuje zatem zrozumiałe i bardzo poważne zaniepokojenie - dodaje.

Prof. Romanowski obawia się, że na podstawie nowych przepisów może "zwyciężyć koncepcja rozumienia zasady business judgement rule w prawie polskim jako domniemania braku odpowiedzialności zarządców i menedżerów z powołaniem się na informacje, analizy i opinie od doradców". - W toku wykładni prawa otwiera to furtkę do interpretowania, że jeżeli członek zarządu zamówi, jak to mówi nowelizacja, informacje, analizy i opinie od doradców i podejmie decyzje na podstawie takich informacji, analiz i opinii, w tym bezkrytycznie, to będzie mógł korzystać z domniemania, że działał starannie. Beneficjentem takiego rozwiązania, jak dowodzi obserwacja rzeczywistości, mogą być przede wszystkim członkowie zarządu i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, które stać i które z pewnością będą tworzyć 'papierologię' w celu uzyskania efektu 'odpowiedzialności anonimowej', czyli rozmycia odpowiedzialności - zauważa ekspert.

"Nie jest prawdą, że to jest wzorzec stosowany w innych krajach"

Profesora Michała Romanowskiego zapytaliśmy również, czy prawdą jest, że polskie zmiany są wzorowane na tych, które od wielu lat występują w porządkach prawnych państw zachodnich, w tym XVIII-wiecznej Anglii czy współczesnych Niemiec.

- Rzeczywiście koncepcja business judgement rule jest obecna od wielu lat w licznych systemach prawa spółek. Ma ona różne źródła. Oryginalnie jest to koncepcja wypracowana w orzecznictwie sądów amerykańskich, ale powstała w zupełnie innych warunkach dochodzenia roszczeń. Rozwiązanie amerykańskie jest pochodną całkowicie odmiennie zbudowanej konstrukcji odpowiedzialności cywilnej i karnej, inaczej działającego rynku ubezpieczeń menedżerskich oraz metodą dochodzenia roszczeń przez akcjonariuszy. Dodatkowo w Stanach Zjednoczonych ta koncepcja nie jest skodyfikowana - odpowiada prawnik. - Jakiekolwiek porównania dotyczące rozwiązań przyjmowanych w XVIII-wiecznej Anglii wymagają konfrontowania ich z warunkami panującymi w XVIII wieku i w wieku XXI. Nie wymaga chyba komentarza, że przenoszenie wprost konstrukcji z XVIII wieku na wyzwania wieku XXI jest głęboko nieuzasadnione, a merytorycznie błędne - dodaje.

Nie jest prawdą, że to jest wzorzec stosowany w innych krajach i to jest prosty przeszczep. To jest jak z przeszczepem narządu: nie każdy dawca może dać swój organ biorcy. W prawie jest dokładnie tak samo.

W Niemczech "nie ma mowy o bezkarności dla członków zarządu"

Ekspert dodaje, że "to samo dotyczy porównania z rozwiązaniami przyjętym w Niemczech". Tłumaczy, że zapis, o którym rzecznik PiS mówi jako o "bliźniaczym do tego, który jest w naszym polskim kodeksie" to paragraf 93 pkt 1 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych, który brzmi następująco: "Członkowie zarządu winni w prowadzeniu swych spraw zachować należytą staranność i sumienność rozważnego i sumiennego zarządcy. Nie uważa się, że doszło do naruszenia obowiązku, jeżeli przy podejmowaniu decyzji gospodarczej członek zarządu mógł racjonalnie założyć, że działa na korzyść spółki na podstawie odpowiednich informacji".

Na ten sam artykuł wskazuje adwokat Adriana Grau, specjalistka ds. prawa spółek z kancelarii Grau Rechtsanwalte w Hamburgu. Prawniczka w analizie dla Konkret24 podkreśla jednak, że nowelizacja niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych z 2005 roku nie doprowadziła do zmniejszenia odpowiedzialności członków zarządu, ale wręcz do jej zaostrzenia. "Reforma ułatwiła mniejszościowym akcjonariuszom dochodzenie roszczeń z odpowiedzialności cywilnej wobec zarządów spółek akcyjnych. Jednocześnie ustawodawca chciał zapobiec bezprawnemu nadużywaniu tego nowo ustanowionego prawa i ustawowo umocował stosowaną przez orzecznictwo zasadę biznesowej oceny, czyli możliwość podejmowania decyzji biznesowych przez zarząd w określonych ramach prawnych bez odpowiedzialności. Nie wydaje mi się, aby zmiany w polskiej ustawie jednocześnie zaostrzały odpowiedzialność zarządu, tak jak to było w przypadku zmian wprowadzonych w Niemczech. Zasadniczo jest to uregulowanie podobne do art. 483 § 3 KSH" - pisze Adriana Grau.

"Ta regulacja dotyczy w prawie niemieckim wyłącznie decyzji biznesowych, a nie naruszania przez zarząd prawa i statutu, czyli nie ma tutaj mowy o bezkarności dla członków zarządu" - tłumaczy prawniczka. "Członkowie zarządu są zobowiązani do przestrzegania prawa i działania zgodnie ze statutem spółki. Przy decyzjach naruszających te kwestie nie ma możliwości ograniczenia odpowiedzialności, nawet jeśli podjęte one zostały z myślą o dobro finansowe spółki. Niemiecki ustawodawca wyraźnie nadmienił w uzasadnieniu do ustawy, że regulacja ta nie ma za zadanie być tak zwaną 'bezpieczną przystanią' dla decyzji zarządu naruszających prawo i statut" - dodaje.

Adriana Grau podsumowuje, że "w Niemczech odpowiedzialność organów jest daleko posunięta, dlatego członkowie zarządów niemieckich spółek prawie bez wyjątków podejmują się pełnienia funkcji wyłącznie, jeśli zapewnione jest wystarczające ubezpieczenie D&O (Directors & Officers, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i innych kierowniczych osób w spółkach kapitałowych - red.) i procesy z odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i członków rad nadzorczych są w Niemczech na porządku dziennym".

Na jeszcze inne różnice między polskimi a niemieckimi przepisami zwraca uwagę prof. Romanowski. - W niemieckiej ustawie nie ma odwołania do żadnych informacji, analiz i opinii, na które można powoływać się według polskich przepisów. Jest natomiast mowa o standardzie należytej staranności, który został usunięty z polskiego przepisu o odpowiedzialności - podkreśla prawnik. - Podsumowując, przywoływane jako przykłady rozwiązania w Stanach Zjednoczonych i Niemczech są całkowicie inne, ponieważ wiążą one bezpośrednio doktrynę sądową business judgement rule z koncepcją zawodowej odpowiedzialności menedżera, nie są tak kazuistycznie ujęte w prawie spółek oraz funkcjonują w całkowicie odmiennej kulturze prawa i w warunkach niezależnej prokuratury i sądownictwa od władzy wykonawczej. W Polsce mamy, to co mamy - kończy prawnik.

Autorka/Autor:Michał Istel

Źródło: Konkret24

Pozostałe wiadomości

Upublicznione pismo Sztabu Generalnego dotyczące planów budżetowych wywołało dyskusję o rzekomo zakładanych cięciach wydatków na obronność. Szef MON zaprzecza i zapowiada najwyższy budżet od lat. Konkret24 uzyskał potwierdzenie, że takich cięć na razie nie będzie. O co więc chodzi w upublicznionym dokumencie i na jakim etapie tworzenia budżetu MON powstał?

Wydatki na wojsko w dół? MON zaprzecza. Tłumaczymy, jak powstaje ten budżet

Wydatki na wojsko w dół? MON zaprzecza. Tłumaczymy, jak powstaje ten budżet

Źródło:
Konkret24

Jeden z internautów twierdzi, że Bill Gates rzekomo jest autorem artykułu, w którym prezentuje pomysł, by poprzez przymusowe szczepienia doprowadzić do zmniejszenia liczby ludności, a w konsekwencji - do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nieprawdziwy okazuje się nie tylko sam przekaz o napisaniu tekstu przez Gatesa, ale także stawiane wobec niego zarzuty. Wyjaśniamy.

Przymusowe szczepienia pomysłem Billa Gatesa na walkę z emisją CO2? Nieprawda

Przymusowe szczepienia pomysłem Billa Gatesa na walkę z emisją CO2? Nieprawda

Źródło:
Konnkret24

"Dowód na antypolonizm warszawskich władz", "ocenzurowali portret patrona lotniska", "Polska ich uwiera" - piszą internauci w reakcji na doniesienia, że z hali Okęcia zniknął plakat z hasłem "Jesteśmy dumni z Polski". Ich zdaniem to skutek obecnych rządów. Nieprawda - decyzja zapadła za czasów Zjednoczonej Prawicy.

Hasło "Jesteśmy dumni z Polski" zniknęło z hali Okęcia. "Znak czasów"? Wyjaśniamy

Hasło "Jesteśmy dumni z Polski" zniknęło z hali Okęcia. "Znak czasów"? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Nieopublikowanie przez Orlen wyników finansowych za drugi kwartał wywołało w sieci dyskusję o kondycji spółki. Zbigniew Kuźmiuk z PiS zasugerował, że "wyniki szorują po dnie". Naftowy koncern rzeczywiście poinformował, że nie przedstawi osobnego raportu za drugi kwartał 2024 roku - tylko że nie po raz pierwszy. Za czasów Daniela Obajtka też nie publikował. Wyjaśniamy, dlaczego.

Orlen nie publikuje wyników, bo "jest aż tak źle"? Powód jest inny

Orlen nie publikuje wyników, bo "jest aż tak źle"? Powód jest inny

Źródło:
Konkret24

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak w dyskusji o niemieckich reparacjach dla Polski stwierdził, że już "co dwudziesty obywatel Niemiec jest polskiego pochodzenia". Niemieckie dane tego nie potwierdzają.

Bosak: "co dwudziesty obywatel Niemiec jest polskiego pochodzenia". Jednak nie

Bosak: "co dwudziesty obywatel Niemiec jest polskiego pochodzenia". Jednak nie

Źródło:
Konkret24

Jarosław Kaczyński zarzucił obecnemu rządowi łamanie konstytucji i tłumaczył, że to realizacja "zasady Tuska", która ma brzmieć: "prawo tak jak my je rozumiemy". Tylko że to fraza wyrwana z kontekstu wypowiedzi premiera - a był on wręcz odwrotny do tego, co sugeruje teraz prezes PiS.

"Prawo tak jak my je rozumiemy". Manipulacja Kaczyńskiego o "zasadzie" Tuska

"Prawo tak jak my je rozumiemy". Manipulacja Kaczyńskiego o "zasadzie" Tuska

Źródło:
Konkret24

Według autora popularnego posta przekaz medialny na temat ocieplenia klimatu to zabieg socjotechniczny. Dowodem ma być zestawienie dwóch map pogodowych pokazanych w telewizji - rzekomo z 1998 i 2023 roku - na których widać podobne wysokości temperatur, ale kolorystyka map jest różna. Tylko że takie zestawienie wprowadza w błąd i jest jednym z najczęściej rozpowszechnianych fake newsów dotyczących globalnego ocieplenia.

Temperatury podobne, a kolory inne. Co różni te mapy?

Temperatury podobne, a kolory inne. Co różni te mapy?

Źródło:
Konkret24

Z początkiem 2025 roku rzekomo miałby zacząć obowiązywać unijny podatek od domowych wypieków - taki przekaz krąży w polskiej sieci, a powielają go politycy opozycji. Tyle że Unia Europejska nic takiego nie planuje, a przekaz jest wynikiem niezrozumienia zmian w niemieckim systemie podatkowym.

UE wprowadza podatek od domowych ciast? Skąd ten fake news

UE wprowadza podatek od domowych ciast? Skąd ten fake news

Źródło:
Konkret24

W Polsce lekarzy nie jest "jakoś bardzo za mało", przekonywała w wywiadzie ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Według niej źle nie jest, bo na jednego mieszkańca przypada więcej lekarzy niż w Belgii, Francji czy Luksemburgu. Skąd więc kolejki do poradni i braki na oddziałach szpitalnych? Oto czego nie pokazują dane przywołane przez ministrę.

Leszczyna: "nie mamy bardzo za mało" lekarzy. Czego dane nie pokazują?

Leszczyna: "nie mamy bardzo za mało" lekarzy. Czego dane nie pokazują?

Źródło:
Konkret24

Na wiecu przez Sejmem Jarosław Kaczyński opowiadał, jak to - jego zdaniem - obecny rząd "na głowie staje", by przestępców "z rąk wymiaru sprawiedliwości wyciągnąć". A jako przykład podał sprawę Włodzimierza Karpińskiego. Tyle że powiedział nieprawdę.

Prezes PiS opowiada o "wyciąganiu Karpińskiego z więzienia". Mija się z prawdą

Prezes PiS opowiada o "wyciąganiu Karpińskiego z więzienia". Mija się z prawdą

Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń w mediach społecznościowych generuje przekaz z fragmentem wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Rozpowszechniające go prorosyjskie profile informują, że Zełenski poinformował, iż "Polska przystępuje do wojny w Ukrainie". Nic takiego nie powiedział. To kremlowska dezinformacja.

"Polska bezpośrednio przystępuje do wojny w Ukrainie"? Nie, Zełenski tego nie powiedział

"Polska bezpośrednio przystępuje do wojny w Ukrainie"? Nie, Zełenski tego nie powiedział

Źródło:
Konkret24

Po ostatnim ataku na Ukrainę, w tym na szpital dziecięcy w Kijowie, prorosyjska dezinformacja od razu zaczęła przekonywać, że za akcją stoją sami Ukraińcy. Posty z takim przekazem mają miliony wyświetleń i są cytowane w polskich mediach społecznościowych. Do potwierdzenia fałszywej tezy wykorzystano u nas między innymi stare zdjęcia.

Atak na szpital dziecięcy w Kijowie. Kremlowska dezinformacja ruszyła od razu

Atak na szpital dziecięcy w Kijowie. Kremlowska dezinformacja ruszyła od razu

Źródło:
Konkret24

Michał Woś opublikował nagranie z fragmentem wypowiedzi Adama Bodnara, w którym - przekonuje Woś - minister sprawiedliwości przyznał, że zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości mają "charakter polityczny". Tylko że wideo pokazane przez polityka Suwerennej Polski tak, jak to zrobił, jest manipulacją.

Woś o Bodnarze: minister przyznał, że "zarzuty mają charakter polityczny". Nieprawda, cytat ucięto

Woś o Bodnarze: minister przyznał, że "zarzuty mają charakter polityczny". Nieprawda, cytat ucięto

Źródło:
Konkret24

Zdjęcie ogrodzenia Urzędu Miasta Warszawy z tablicą "Strefa wolna od chrześcijan" jest rozpowszechniane w internecie, wzniecając po raz kolejny spór wokół zakazu symboli religijnych w stołecznym ratuszu. Tyle że tablica nie pojawiła się z inicjatywy urzędu, a krzyże w ratuszu pozostają na swoich miejscach. Wyjaśniamy, skąd ta kontrowersyjna plansza.

Tablica "strefa wolna od chrześcijan" na bramie warszawskiego ratusza? To polityczny happening

Tablica "strefa wolna od chrześcijan" na bramie warszawskiego ratusza? To polityczny happening

Źródło:
Konkret24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykują wszelkie działania prokuratury i organów państwa związane z wyjaśnianiem nieprawidłowości za poprzednich rządów. A poseł Piotr Gliński twierdzi stanowczo, że w czasach Zjednoczonej Prawicy "prawo nie było łamane". Przypominamy więc 10 najgłośniejszych przykładów naruszania prawa za poprzednich rządów.

Gliński: za rządów PiS "prawo nie było łamane". Było. Przypominamy

Gliński: za rządów PiS "prawo nie było łamane". Było. Przypominamy

Źródło:
Konkret24

Przekaz o tym, jakoby w Czechach, chcąc podjąć gotówkę w banku, trzeba zadeklarować, na co się ją przeznaczy, krąży w od kilku tygodni w polskich mediach społecznościowych. To jednak manipulacja - tego typu deklaracje dotyczą wyłącznie określonych sytuacji.

Czeskie banki pytają, "na co chcesz wydać gotówkę"? Wyjaśniamy

Czeskie banki pytają, "na co chcesz wydać gotówkę"? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

W mediach społecznościowych znowu masowo rozpowszechniany jest fałszywy cytat przypisywany Robertowi Makłowiczowi. To przykład trollingu internetowego.

Antypolska "wypowiedź" Makłowicza. Drugie życie fake newsa

Antypolska "wypowiedź" Makłowicza. Drugie życie fake newsa

Źródło:
Konkret24

Politycy PiS nagłaśniają w ostatnich dniach tezę, że od początku lipca w Polsce są najwyższe ceny prądu w Europie. Zdaniem Pawła Kukiza "nawet Niemców przegoniliśmy". Na dowód politycy zamieszczają w mediach społecznościowych różne zestawienia i mapy z cenami energii. Tylko że to porównania cen nieporównywalnych. Wyjaśniamy tę manipulację.

PiS: od lipca w Polsce najdroższy prąd w Europie. To nieprawda

PiS: od lipca w Polsce najdroższy prąd w Europie. To nieprawda

Źródło:
Konkret24

W czasie tenisowego turnieju na Wimbledonie w mediach społecznościowych pojawiło się budzące wątpliwości nagranie z Igą Świątek. NASK ostrzega - spreparowany film z wizerunkiem polskiej tenisistki służy oszustom do promowania na Facebooku stron z fałszywą inwestycją w projekt Baltic Pipe.

Iga Świątek zachęca do inwestycji w Baltic Pipe? Uwaga na deepfake

Iga Świątek zachęca do inwestycji w Baltic Pipe? Uwaga na deepfake

Źródło:
Konkret24

Na publikowanym w mediach społecznościowych nagraniu widać, jak ciemnoskóry mężczyzna najpierw jedzie rowerem środkiem torowiska, a po ostrzeżeniu przez motorniczego zaczyna niszczyć wycieraczki tramwaju. Według internautów film ten rzekomo powstał w Warszawie - ale to nieprawda.

"Inżynier z Afryki" niszczy tramwaj w Warszawie? Skąd jest ten film

"Inżynier z Afryki" niszczy tramwaj w Warszawie? Skąd jest ten film

Źródło:
Konkret24

Były wiceminister sprawiedliwości i członek Suwerennej Polski stracił immunitet poselski. Prokuratura zarzuca mu niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Polityk broni się - przytaczamy najważniejsze argumenty, którymi Michał Woś odpowiada na zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości i wyjaśniamy, o co tak naprawdę go oskarżono.

Michał Woś broni się przed zarzutami po uchyleniu immunitetu. I manipuluje

Michał Woś broni się przed zarzutami po uchyleniu immunitetu. I manipuluje

Źródło:
Konkret24

"I bardzo dobrze, podatki się płaci" - komentują jedni. "Nic co było dane, nie będzie zabrane" - kpią inni. To reakcje internautów na rozpowszechniany przekaz, jakoby rząd postanowił zlikwidować zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Ministerstwo Finansów dementuje.

"Zabierają" zerowy PIT dla młodych? Nie ma takich prac

"Zabierają" zerowy PIT dla młodych? Nie ma takich prac

Źródło:
Konkret24

Prorosyjskie konta w mediach społecznościowych donoszą o tym, że żona ukraińskiego prezydenta kupiła najnowszy model luksusowego bugatti za 4,5 miliona euro. Ich wpisy mają ogromne zasięgi. Szczegółowo opisujemy schemat dezinformacji.

"Olena Zełenska pierwszą osobą, która zakupiła nowe Bugatti Tourbillon"? Co się w tej historii nie zgadza

"Olena Zełenska pierwszą osobą, która zakupiła nowe Bugatti Tourbillon"? Co się w tej historii nie zgadza

Źródło:
Konkret24

Mateusz Morawiecki uważa, że za jego rządów do Polski wróciło "pół miliona Polaków, którzy wyjechali za Tuska". Jak dodał, za rządów Platformy Obywatelskiej z kraju miało wyjechać od miliona do dwóch milionów Polaków. Sprawdziliśmy dane GUS o migracji. Po raz kolejny nie potwierdzają słów byłego premiera.

Pół miliona Polaków wróciło za Morawieckiego, "do dwóch milionów" wyjechało za PO? Sprawdzamy

Pół miliona Polaków wróciło za Morawieckiego, "do dwóch milionów" wyjechało za PO? Sprawdzamy

Źródło:
Konkret24

Wicepremier i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że związki partnerskie powinny być zawierane przed notariuszami, nie w urzędach stanu cywilnego. Argumentował, że "wielu krajach europejskich też taki model wprowadzania był związków partnerskich". Zweryfikowaliśmy słowa ministra obrony.

Kosiniak-Kamysz o związkach partnerskich: w wielu krajach wprowadzano je u notariusza. Sprawdzamy

Kosiniak-Kamysz o związkach partnerskich: w wielu krajach wprowadzano je u notariusza. Sprawdzamy

Źródło:
Konkret24

W ostatnich tygodniach w sieci krążą różne liczby, rzekomo pokazujące, ilu obcokrajowców niemieckie służby odesłały do Polski. Padają wartości między setkami a kilkoma tysiącami. Część komentujących pisze, że zostali przez Niemców "przerzuceni", "dostarczeni", "wepchnięci" do Polski. Wyjaśniamy, co to za liczby i procedury, które stosują służby graniczne.

300? 3500? 7500 migrantów odesłano z Niemiec do Polski? Tłumaczymy krążące liczby i procedury

300? 3500? 7500 migrantów odesłano z Niemiec do Polski? Tłumaczymy krążące liczby i procedury

Źródło:
Konkret24